Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tett személyekről, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, játékosvédelmi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja a nyilatkozatot adó személyek szerencsejátékban történő részvétele korlátozásának biztosítása. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz, amely biztosítja, hogy a játékos egyes szerencsejáték(ok)hoz vagy egyes szerencsejáték szervezők szolgáltatásához a döntése szerinti időtartamban ne férjen hozzá.

Kulcsszavak: szerencsejáték jelentős önkorlátozás önkorlátozó nyilatkozat

Jelentős önkorlátozó nyilatkozatot megtételére az a nagykorú, 18. életévét betöltött személy jogosult, aki nem áll cselekvőképességet teljesen, vagy részlegesen, a szerencsejáték ügyletek tekintetében, korlátozó gondnokság hatálya alatt.

A szerencsejátékból jogszabály, illetve jogerős, vagy előzetesen végrehajtható bírósági döntés alapján kizárt személyek jelentős önkorlátozó nyilatkozatot érvényesen nem tehetnek.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és a hatósághoz kell benyújtani. A nyilatkozattételre ajánlott az SZF_42 jelű „Jelentős önkorlátozó nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványminta használata, amely három nyelven (magyar, angol és német nyelven) áll a játékosok rendelkezésére, de ennek használata nem kötelező.

Az SZF a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői eljárás és a játékosok védelme érdekében honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatain a játékosok részére nyomtatott formában folyamatosan elérhetővé teszi a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról szóló gyakorlati tájékoztatót és az SZF_42  nyilatkozatot.

Az SZF_42 jelű nyomtatvány alapján az alábbi adatokat kell megadnia a játékosnak, amennyiben a nyilatkozatot a játékos nem az SZF_42 jelű nyomtatványon terjeszti elő, a nyilatkozatnak ugyancsak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

Az engedéllyel rendelkező szervezők elnevezéséről a játékos közvetlenül a szervező által üzemeltetett játékhelyeken vagy a szervező honlapján, továbbá az SZF honlapján a Hatóság/Engedélyek (közhiteles) elérési útvonalon elérhető nyilvántartásából tájékozódhat. Az egyik önkorlátozási típus megjelölése kötelező, de egyidejűleg csak az egyik választható.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje vagy 1 év, vagy 3 év vagy 5 év. Az 1 évet meg nem haladó érvényességű nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Az 1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat legalább 2 év leteltét követően a személyazonosság igazolása mellett, a hatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, kizárólag személyesen tett írásbeli nyilatkozattal vonható vissza.

A jelentős önkorlátozásra irányuló nyilatkozat előterjeszthető:

  1. postai úton: teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat személyes megjelenés nélkül megküldhető a hatóságnak,
  2. személyesen: az egyéb okiratba foglalt nyilatkozatot személyesen a hatóságnál lehet benyújtani a személyazonosság igazolása mellett,
  3. elektronikus úton: a nyilatkozatot e-Papír szolgáltatás felhasználásával az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfél nyilatkozattevő elektronikus azonosítását követően elektronikusan hitelesítve, a hatóság Hivatali Kapujára történő benyújtással.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonására kizárólag személyes eljárás keretében van mód a hatóság ügyfélszolgálatainak egyikén.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a jelentős önkorlátozó nyilatkozat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.) és az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), továbbá a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a jogosulttól származik-e és megfelelő adattartalommal és módon került-e előterjesztésre. Ha a jelentős önkorlátozó nyilatkozat, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tevő személyt (illetve a jogszabályok szerint szükséges és a hatóság által jogszerűen kezelhető adatait) a nyilatkozat beérkezését követő 1 munkanapon belül rögzíti a játékosvédelmi nyilvántartásban.

A nyilatkozat tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, annak beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. A nyilatkozatot tevő a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. A nyilatkozó ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

Amennyiben a kérelem, illetve a kiegészített kérelem alapján érdemi döntés hozható, akkor a hatóság a a nyilatkozatot tevő személy játékosvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzéséről – az ügyfél külön értesítése nélkül - gondoskodik, avagy a nyilatkozatot tevő személy kérelmét határozattal elutasítja.

Amennyiben a nyilatkozat nem a jogosulttól származik, a hatóság a kérelmet visszautasítja.

A szerencsejáték szervezők a játékosok részére kötelesek a sérülékeny személyekre vonatkozó rendelkezésekkel összefüggő megfelelő tájékoztatást nyújtani, amennyiben a szerencsejáték szervező a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személy részére nem az előírásokkal összhangban biztosít játéklehetőséget, úgy ennek a játékosra nézve is lehetnek jogkövetkezményei (például: játékosi egyenleg megszüntetése).

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat formája nincs alakszerűen meghatározva, azonban azt ajánlott a nyilatkozattételre rendelkezésre álló nyomtatványminta (SZF_42 jelű nyomtatvány) útján előterjeszteni, amelynek alkalmazása nem kötelező. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat az SZF_42 számú, a jelentős önkorlátozó nyilatkozat módosítása az SZF_42_2 számú, továbbá a jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása – ez utóbbi kizárólag személyesen – az SZF_42_1 számú nyomtatvány útján is előterjeszthető.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozattétel közigazgatási hatósági eljárás keretében történik, a jelentős önkorlátozó nyilatkozat benyújtása illetékmentes, illetőleg a nyilatkozattevőt nem terheli igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró természetes személy ügyfél, a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél a keresetlevelet papír alapon, közvetlenül a bíróságon, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, vagy a hatóság honlapjáról letölthető SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti. a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

Az SZF a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot, annak módosítását, illetve a visszavonó nyilatkozatot, legkésőbb annak beérkezése napját követő munkanapon jegyzi be/törli a játékosvédelmi nyilvántartásba/ból, ha minden adat rendelkezésre áll. Visszavonás esetén az ügyfél személyes megjelenése kötelező.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat hiányos volta miatt, a tényállás tisztázása érdekében, a Szerencsejáték Felügyelet a nyilatkozatot tevőt a hiányos adattartalommal előterjesztett nyilatkozat beérkezését követő 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel. Ha a nyilatkozat hiányos, akkor az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 60 nap. Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti vagy az abban megjelölt hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, a Szerencsejáték Felügyelet az eljárást megszünteti.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf42/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF