Közérdekű adat megismerése iránti igény (NAK)

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, a 2012. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Nak tv.) és a 2011. évi CXII. törvény alapján (továbbiakban: Infotv.) bizonyos tevékenységei körében közfeladatot ellátó szervnek minősül.  

 

Az Infotv. rendelkezései szerint a közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse (kivéve ha ennek megismerését a törvény, európai unió joga vagy nemzetközi jog kizárja). 

Kulcsszavak: Közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. 

A közérdekű adat megismerése iránt bárki kérelmet nyújthat be a NAK központi ügyintéző szervénél. 

Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az Infotv.-re azért, hogy azt a NAK ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje. 

A közérdekű adat megismerése iránti igénynek a NAK az igény beterjesztésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. 

 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylő az igény kézhezvételét követő 8 napon belül kerül tájékoztatásra. 

 

Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül az igénylőt arról is tájékoztatni kell, ha az adatigénylés teljesítését költségtérítés előzetes megfizetésétől teszik függővé. Ebben az esetben- a költségtérítés összege mellett - a tájékoztatásban szerepelnie kell az indokolásnak is (a teljesítés a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár vagy az igényelt adatok, dokumentumok jelentős terjedelműek). Amennyiben a NAK nem tartja be ezt a határidőt, az adatigénylést a NAK költségtérítés megfizetése nélkül köteles teljesíteni. 

Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre. A NAK azonban bármikor dönthet úgy, hogy az adatszolgáltatásért nem állapít meg költségtérítést. Három fajta költségelem számítható fel: a felhasznált adathordozó, a kézbesítés, valamint a munkaerő-ráfordítás költsége (egyéb költségelem nem vehető figyelembe). Az adatok felkutatásához, összesítéséhez, rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez szükséges időtartamból az első 4 munkaóra nem számítható fel. Célszerű tehát az adatigényléssel érintett időszakot, vagy az adatok körét, dokumentumok listáját olyan bontásban meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítéséhez szükséges időtartam lehetőleg ne, vagy csekély mértékben haladja meg a 4 munkaórát, figyelemmel annak várható költségvonzatára. 

 

Munkaerő ráfordítás esetében a NAK-nak ki kell mutatnia azt, hogy hány fő, hány munkaóráját számolták el, és munkakörhöz kapcsolódó személyenkénti bontásban munkaóránként mekkora összeget vettek figyelembe. Az adatkezelőnek pontosan le kell írnia azokat a munkafolyamatokat is, amelyeket elvégez, vagy el fog végezni az adatigénylés teljesítéséhez. 

 

Jelentős terjedelmű másolat készítésénél arról is tájékoztatást kell adnia, hogy az adatigénylés mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is. 

 

Fontos tudni, hogy amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot, annak előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az adatigénylés teljesítését. 

A költségtérítésnek a valós költségekhez kell igazodnia. A költségtérítés előzetes megfizetése és az adatigénylés teljesítése után külön tájékoztatást lehet kérni az adatkezelőtől az adatszolgáltatás tényleges költségeiről, és az azt alátámasztó számításokról, munkaidő-kimutatásokról. Amennyiben az előzetesen felszámított költség meghaladja a tényleges költségeket, a kettő különbözete az igénylőnek visszafizetendő.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az igénylő a NAK eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulhat. 

 

Továbbá az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

 

A keresetlevelet az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. 

 

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét a NAK székhelye alapítja meg. 

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a https://www.nak.hu/kozerdeku-adatok/ii-tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/11-kozerdeku-adatok-iranti-igenyek oldalon. 

NAK KÖZPONT