Kecskemét - Állatvédelmi hatósági hatáskörben a jegyző által lefolytatott állatvédelmi eljárás.

Állatvédelmi hatósági eljárás indulhat, ha az állattartó nem a jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően tartja az állatot, nem gondoskodott szökésének megakadályozásáról.

Kulcsszavak: állatvédelmi hatósági eljárás, állattartó

Állatvédelmi hatósági eljárásban jogosult és kötelezett bármely természetes személy és jogi személy lehet.

Az állatvédelmi hatósági eljárás kérelemre vagy bejelentés alapján hivatalból is indulhat. A kérelemnek/bejelentésnek tartalmaznia kell:

- az állatvédelmi hatósági eljárást kezdeményező nevét, lakcímét, vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,

- annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben az állatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kéri,

- az állatvédelmi hatósági eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, ideértve a cselekmény leírását,

- a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, az állatvédelmi szabályok megsértésének helyére, időpontjára történő utalást,

A kérelemhez/bejelentéshez csatolni kell az abban foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

Az állatvédelmi hatósági eljárást a jegyző hatvan napon belül folytatja le.

Állatvédelmi hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem/bejelentés, az abban foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok, képviselő eljárása esetén meghatalmazás.

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

A jegyző felügyeleti szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Kecskemét Település