SZOLNOK - Hulladékkezelési díjtámogatás

•    A hulladékkezelési díjtámogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás.

Kulcsszavak: hulladékkezelés díjtámogatás kérelem

Hulladékkezelési díjtámogatás állapítható meg a kérelmező által életvitelszerűen lakott szolnoki ingatlan tulajdonosának vagy haszonélvezőjének, ha
•    a kérelem benyújtásának időpontjában szolnoki bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
•    lakásfenntartási támogatásban sem ő, sem a háztartás más tagja nem részesül és
•    a) egyedül élő, a 75. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-ot, vagy
•    b) egyedül élő, a 65. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 72 000 Ft-ot, vagy
•    c) házastársi vagy élettársi közösségben élők esetében a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa a 65. életévét betöltötte és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 72 000 Ft-ot.

 

•    Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó számla másolatát, a befizetést igazoló csekket, vagy folyószámla-kivonatot).
•    Abban az esetben, ha a kérelmező társasházban, lakásszövetkezeti lakásban lakik és a hulladékkezelési díjat a lakók közösen fizetik, a nyomtatvány 3. oldalán lévő nyilatkozatot a közös képviselőnek vagy a képviseletre jogosult személynek kell kitölteni.
•    Ha a kérelmező a hulladékkezelési díjat közvetlenül a szolgáltatónak (NHKV) fizeti, szükséges a kérelemhez mellékelni - a kérelmező vagy házastársa, élettársa nevére szóló - hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó számla másolatát, a befizetést igazoló csekket, vagy folyószámla-kivonatot.

 

•    A hulladékkezelési díjtámogatás megállapítás iránti kérelem benyújtására minden év március 1. napjától van lehetőség.
•    A benyújtott kérelem elbírálásának határideje 8 nap.
•    Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

 

•    kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
•    a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó számla másolatát, a befizetést igazoló csekket, vagy folyószámla-kivonatot).
•    kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,

•    A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

•    Hulladékkezelési díjtámogatás megállapítása iránti kérelem (a nyomtatványt, alap alján a dokumentumok alatt éri el).

•    Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
•    Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény

Szolnok Település