Kiegészítő oltalmi tanúsítvány

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány egy sui generis oltalmi forma, amely a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédő szer termék szabadalmi oltalmi idejének meghosszabbítását biztosítja. A tanúsítvány szerinti oltalom időtartama az alapszabadalom oltalmi idejének lejártakor kezdődik, és az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának napja és a termék Európai Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély keltezésének napja között eltelt időszak öt évvel csökkentett időtartamával megegyező ideig tart, azzal, hogy a tanúsítvány időtartama nem haladhatja meg az öt évet.

Kulcsszavak: kiegészítő oltalmi tanúsítvány, bejelentés, forgalomba hozatali engedély, termék, alapszabadalom

Az alapszabadalom jogosultja, annak jogutódja vagy meghatalmazott képviselőjük.

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott kérelemmel kell indítani

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzésének feltételeiről bővebb információkat olvashat az alábbi linken:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/kiegeszito-oltalmi-tanusitvany-spc/feltetelei

Ügyintézési határidő nincs. A szabadalmi eljárásokban nem érvényesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

A bejelentésnek legalább legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) utalást a tanúsítvány iránti igényre a termék megnevezésével;

b) a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat;

c) az alapszabadalom lajstromszámát és a találmány címét;

d) a termék - 469/2009/EK illetve 1610/96/EK rendelet 3. cikkének b) pontjában említett - első forgalomba hozatali engedélyének számát, keltét, és ha az engedély nem a termék első forgalomba hozatali engedélye a Közösségben, a Közösségben kiadott első forgalomba hozatali engedély számát és keltét.

Bejelentési díj: 235 400 Ft

Fenntartási díjak*

a) az első évre: 293 700 Ft;

b) a második évre: 352 000 Ft;

c) a harmadik évre: 411400 Ft;

d) a negyedik évre: 469 700 Ft;

e) az ötödik évre: 528 000 Ft;

f) a hatodik évre: 620 400 Ft..

* Ha a tanúsítvány időtartamának utolsó éve tört évet alkot, a fenntartási díj összege a tört évre eső minden megkezdett naptári hónap számának és a tört év sorszámával azonos sorszámú teljes évre megállapított fenntartási díj egy tizenkettedének a szorzata.

Az eljárás díját a Hivatal 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

469/2009/EK rendelet (2009. május 6.) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról

1610/96/EK rendelet (1996. július 23.) a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről

 az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

SZTNH