MISKOLC – Lakbértámogatás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 30/2021. (VIII. 31.) rendeletében szabályozott lakbértámogatás az önkormányzati bérlakás arra – jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintettel – rászoruló bérlője részére jelent rendszeres segítséget, a havonta fizetendő lakbér összegének csökkentéséhez.

Kulcsszavak: MISKOLC – Lakbértámogatás

A bérlő lakbértámogatásban részesülhet, ha a jogosultság megállapításakor:

a) bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme eléri a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét és nem haladja meg a jogszabályban meghatározott jövedelemhatárokat és

b) a lakás havi bérleti díja meghaladja a háztartás nettó havi összjövedelmének 15%-át.

Nem állapítható meg lakbértámogatás, ha a bérlő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

Jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes megjelenését, az ügyben szabályos meghatalmazással rendelkező személy, jogi képviselő is eljárhat.

Az eljárás a Miskolc Holding Zrt. által előzetesen igazolással ellátott, erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kérelemre indul, mely a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin, továbbá elektronikus úton nyújtható be.

A kérelem benyújtásának határideje: folyamatos.

A kérelem benyújtásának határideje: folyamatos.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezését követő napon kezdődik.

A Miskolc Holding Zrt. által előzetesen igazolással ellátott kérelem ügyfélszolgálaton való benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyazonosságát igazoló alábbi okmányok bemutatása szükséges:

Az eljárás indításához benyújtandó dokumentumok:

 

Jövedelem igazolás:

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat.

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat.

Ösztöndíj igazolása: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap vonatkozásában.

Az eljárás költség és illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A döntés ellen Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A lakbértámogatás havi összege a havonta esedékes lakbér 20%-a, amennyiben a jogosultság megállapításakor a bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:

A lakbértámogatás havi összege a havonta esedékes lakbér 10%-a, amennyiben a jogosultság megállapításakor a bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a fenti jövedelemhatárokat, de:

A lakbértámogatás legfeljebb 12 havi időtartamra – amennyiben a bérleti jogviszonyból ettől rövidebb időtartam van hátra, a bérleti jogviszony végéig – kerülhet megállapításra.

A jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a megállapított támogatás időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható.

1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021.(VIII.31.) rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.(II.10.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

Miskolc Település