Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

A tartályszintmérő készülékek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés minden esetben két lépcsőben történik. Az első lépcsőben az eszköz laboratóriumi pontosságellenőrzése történik meg, míg második lépésben a tartályra illesztést kell elvégezni a helyszínen.

Kulcsszavak: Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap Soron kívüliség kérhető, de ez díjkötele

A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Első, időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala)

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. Hogy állapítható meg, hogy a tartályszintmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A hitelesítési bizonyítvány alapján, a tanúsító és lezáró jelek épsége esetén.
2. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
3. Minden tartályszintmérőt hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt tartályszintmérő igen.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez Budapest Főváros Kormányhivatalával kötött együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulni, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi. A speciális felhasználási körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele privát szervezet (szerviz) által elvégzett előzetes felkészítés.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles tartályszintmérő esetén? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mi történik, ha nem felel meg a tartályszintmérő a hitelesítési előírásnak? - Javítás után ismételt eljárást kell kérvényezni.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.

EKEIDR2