Kecskemét - Jelképek használatának engedélyezése (címer/zászló használat)

A címer/zászló használat engedélyhez kötött. A kérelmet a gazdálkodó szervezetek (jogi képviselője) kizárólag elektronikus úton, természetes személyek elektronikusan/ papíralapon nyújthatják be Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat- és hatáskörrel rendelkező, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi-és Ügyrendi Bizottságának címezve.

Kulcsszavak: címer, zászló, használat engedélyezése, címer/zászló használata, címer/zászló előállítása, címer/zászló forgalomba hozatala, kérelem, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Természetes és jogi személyek.

Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez mellékelni kell a címer/zászló dokumentációját.

A címer/zászló használata, előállítása, forgalomba hozatala nem engedélyezhető, a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat, a forgalomba hozatal módja vagy körülményei a város érdekeit, így különösen a város polgárainak lokálpatriotizmusát, a közízlést sérti. A kiadott engedélyt vissza kell vonni továbbá, ha az engedély jogosultja a jelképet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra használja

Az engedélyt a kérelem beérkezését követően a feladat- és hatáskörrel rendelkező, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi-és Ügyrendi Bizottsága a soron következő ülésén bírálja el.

Kecskemét város honlapján letölthető az adatlap az e-ügyintézésnél a letölthető dokumentumoknál a Szervezési és Jogi Irodánál vagy az alábbi linkről:

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jogi- és Ügyrendi Bizottsága

A határozat a közléstől végleges, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, azonban – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. A felülvizsgálati kérelmet – a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül – a Szegedi Törvényszékhez címezve, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Osztályához kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Meghatalmazás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település