Teljesítményértékelés – környezetvédelmi engedélyt/egységes környezethasználati engedélyt pótló – működési engedélyezése

Ha az érdekelt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi engedélyhez, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységét ilyen engedély nélkül kezdte meg, környezetvédelmi teljesítménye értékelésére, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére értékelés céljából felmérést végezhet. Az érdekelt kérelmére a környezetvédelmi hatóság működési engedélyt ad.

Kulcsszavak: Teljesítményértékelés – környezetvédelmi engedélyt/egységes környezethasználati engedélyt pótló – működési engedélyezése

Az a környezethasználó, illetőleg érdekelt aki/amely  környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációt készít(tet), illetőleg nyújt be.

környezethasználó: aki a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó, a 314/2005. Korm. rendelet 1–3. számú mellékletben meghatározott tevékenység, létesítmény, valamint azok jelentős módosítása, változtatása megvalósítását /.../ folytat.

érdekelt:

valamely – környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó – művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzője vagy amennyiben az nem ismert, annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták, vagy folytatják

az eljárás lefolytatására irányuló kérelem és az ahhoz szükséges iratok benyújtása

105 nap

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet  2. számú melléklete szerint összeállított dokumentáció;  a dokumentációt készítő szakértők szakértői jogosultságának igazolása; amennyiben meghatalmazott/megbízott jár el a meghatalmazás/megbízás; az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 40. pontja alapján meghatározott összeg. 250 000 Ft igazgatási díj.

EKEIDR2