Játékkaszinó játékterv módosítása iránti kérelem, illetve játéktervtől való ideiglenes eltérés jóváhagyása iránti kérelem

A játékkaszinó működtetője módosításokat hajt végre tevékenysége során, amelyekhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság jóváhagyó döntése szükséges. A játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelemmel a szervező a nem rövid távú módosító elképzeléseit, míg a játéktervtől való ideiglenes eltérés jóváhagyása iránti kérelemmel a legfeljebb 30 napra szóló szervezői megoldás jóváhagyását kéri a hatóságtól. Mindkét kérelmet az SZF_29 jelű nyomtatványon terjesztheti elő, de a jelzett ügytípusonként, illetve eltérésenként külön eljárásokat kell kezdeményeznie adott nyomtatvány újbóli kitöltésével.

Kulcsszavak: szerencsejáték játékkaszinó játékterv módosítása kérelem ideiglenes eltérés jóváhagyása

Érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező játékkaszinót üzemeltető gazdasági társaság.

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

Amennyiben az érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező játékkaszinót üzemeltető gazdasági társaság a szerencsejáték szervező tevékenységét a jóváhagyott játéktervéhez képest más szabályok szerint szeretné a jövőben (NEM ideiglenesen) folytatni, úgy módosított játékterv jóváhagyása iránti kérelmet kell benyújtania a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. (a továbbiakban: hatóság).

Amennyiben a szervező a hatóság által jóváhagyott játéktervétől csupán IDEIGLENESEN (a jogszabály szerint legfeljebb 30 napra) kíván eltérni, akkor szintén kérnie kell a hatóság ezzel kapcsolatos jóváhagyó döntését.

Mind a játékterv módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet, mind pedig a játéktervtől, legfeljebb 30 napra történő ideiglenes eltérés jóváhagyására irányuló kérelmet az SZF_29 jelű, Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására elnevezésű nyomtatvány felhasználásával kell kezdeményezni.

Ez utóbbi kérelmet a szervezőnek a játéktervtől történő ideiglenes eltérésenként kell előterjesztenie . Az időleges eltérés időtartama alatt az eredeti játékterv nem módosítható, Az ideiglenes eltérést jóváhagyó hatósági döntésben foglalt, eltérésre megengedett időtartam elteltét követően az eredeti játékterve szerint kell folytatnia a tevékenységét a szervezőnek.

A jelenlegi nyomtatvány a II. kategóriába sorolt játékkaszinókra szabott, tekintettel arra is, hogy Magyarországon I. kategóriába sorolt játékkaszinóra engedély kiadására nem került sor.

Az alábbi 3 esetben nem az SZF_29 jelű nyomtatvány felhasználásával kell előterjeszteni a játékkaszinó működtetésével kapcsolatos egyéb módosításokat. Ezekben az esetekben nem áll rendelkezésre formanyomtatvány, a kérelem formakényszer nélkül terjeszthető elő és az Szjtv. 35/A. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt megkülönböztetések szerinti igazgatási-szolgáltatási díjat kell megfizetni az eljárásért.

Az egyéb, nem az SZF_29 jelű nyomtatványon, hanem formakényszer nélkül előterjeszthető ügyek a következők:

A kérelem elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül ÁNYK nyomtatvány benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a játékterv módosítással kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek.

A hatóság – hasonlóan a szerencsejáték szervezés engedélyezésére vonatkozó eljáráshoz – ebben az eljárásában is figyelemmel van arra, hogy egyebekben a kérelmező a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik-e.

Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad, és határozattal jóváhagyja a játékkaszinó módosított játéktervét vagy a játéktervtől való ideiglenes eltérést.

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A benyújtandó mellékletek felsorolása a nyomtatvány alábbi részében találhatók:

További benyújtandó iratok:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege játékasztalonként 20 ezer forint és pénznyerő automatánként 2 ezer forint, teremjátékonként 500 ezer forint, e játékeszközöket közvetlenül nem érintő engedélyezési jóváhagyási eljárás esetén 200 ezer forint, I. kategóriás játékkaszinó esetén legfeljebb 40 millió forint, II. kategóriás játékkaszinó esetén pedig legfeljebb 1 millió forint.

A díjat kérelmenként, készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot). Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti.

Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A hatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését, kiegészítését. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor - a kérelem elutasítását kivéve - a hatóság határozattal a játékkaszinó módosított játéktervét, illetve a játéktervtől való ideiglenes eltérést jóváhagyja.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A szerencsejáték szervező a szerencsejáték szervezői tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének, illetve a kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető. A szerencsejáték-szervezőnek biztosítania kell a szerencsejátékkal összefüggő valamennyi tudnivaló (különösen a szerencsejáték lebonyolításának módja, a nyerési esélyek, a nyeremények felosztásának módja, feltételei, át nem vett nyeremények kezelése) játékosok számára való nyilvánosságát.

A játéktervtől csak a hatóság engedélyével lehet eltérni. Az eltérés a játékosok érdekeit vagy mások jóhiszeműen szerzett jogait nem sértheti.

Amennyiben a szervező a hatóság jóváhagyása (engedélye) nélkül tér el a játéktervtől, úgy a szervező szankcionálására kerülhet sor.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf29/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF