MISKOLC – Vízjogi engedélyezési eljárás

Sekély mélységű kút valamint szennyvíztisztító létesítmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges.

Kulcsszavak: MISKOLC – Vízjogi engedélyezési eljárás (Sekély mélységű kút, valamint szennyvíztisztító létesítmény létesítési-, megszüntetési-, üzemeltetési-, fennmaradási engedélyezése)

Az előzőekben részletezett feltételeknek megfelelő vízi létesítmény létesítői, használói.

A feltételeknek megfelelő vízi létesítmény létesítése, használatbavétele előtt, vagy az engedély nélkül létesített kút üzemeltetésének folytatása érdekében a település Jegyzőjétől vízjogi létesítési/ üzemeltetési/ fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az engedély nélküli létesítés, használatbavétel, üzemeltetés vízgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után.

A kérelem elbírálására, - ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére.(sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

Az engedély nélkül létesített kút fennmaradási engedélye - vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül – 2023. 12. 31.-ig kérhető.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                                           Ágazat                                                   Ügytípus

Kérelem a helyi vízgazdálkodási                              Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek                  Kérelem
hatósági jogkörbe tartozó kút létesítési
engedélyezéséhez              

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági                 Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek                  Kérelem
jogkörbe tartozó kút üzemeltetéséhez,
fennmaradásához

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági                 Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek                  Kérelem
jogkörbe tartozó kút megszüntetéséhez

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A csatolandó dokumentumokat a "kapcsolódó nyomtatványok" rész sorolja.

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A vízgazdálkodási hatósági ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati ügyekben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jár el.

A vízgazdálkodási hatósági ügyekben hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

„A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.” (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §. (1) bek.)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során csatolni kell:

- A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú mellékletének I. pontjában megjelölt adattartalmú tervdokumentációt

- Ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona, az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállásának, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője - a tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának igazolása

- Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása

- Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdése szerinti szakember is) a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása során:

- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú mellékletének II. pontjában megjelölt adattartalmú tervdokumentáció, amennyiben a kérelmet nem nyomtatványon nyújtja be

- Ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállásának, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője - a tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának igazolása

- Ivóvíz célú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/B § (2) bekezdése szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye 

- Amennyiben a kút által kitermelt víz épületbe kerül bevezetésre, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet szerinti gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó dokumentum

- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről

- Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

- Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárása során:

- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú mellékletének III. pontjában megjelölt adattartalmú tervdokumentációt, amennyiben a kérelmet nem nyomtatványon nyújtja be

- Ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállásának, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője - a tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának igazolása

- Fúrt kút esetén a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása

A házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény valamint szennyvíztisztító létesítmény létesítési-, megszüntetési-, üzemeltetési-, fennmaradási engedélyezése során:

- Ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállásának, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője - a tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának igazolása

 

- a szakhatósági díj befizetésének igazolása

- illeték átutalással történő teljesítése esetén az átutalási bizonylat másolata

- tervdokumentáció

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.)

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. KvVM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (igazgatási szolg. díj)

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (igazgatási szolg. díj)

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet vízügyi hatósági feladatok kijelöléséről

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet vizek gázmentesítése

13/2015. (III.31.) BM rend. – a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Miskolc Település