ZALAEGERSZEG - GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ TÁMOGATÁS

Kónikus betegségre tekintettel szakorvos vagy háziorvos által rendelt és a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz megvásárlásához nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ TÁMOGATÁS

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy.

Gyógyászati segédeszköz támogatás állapítható meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft),

ab) többszemélyes család esetén a nyugdíjminimum 250 %- át (71.250,- Ft),

b) valamint saját maga és családja vagyonnal nem rendelkezik.

Ha az igénylő olyan háztartásban él – kivéve az ápolást, gondozást nyújtó intézményben élőt –, amelynek tagjai kizárólag öregségi nyugdíjjal, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátással rendelkeznek, a fentiektől eltérően megállapítható a támogatás akkor is, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 365 %-át (104.025,- Ft),

b) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 315 %-át (89.775,- Ft).

A támogatás összege azonos az igazoláson szereplő, a beteg által fizetendő térítési díj 80 %-ával, de az egy jogosult részére adható támogatás éves összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át (114.000,- Ft).

A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

Ugyanazon gyógyászati segédeszköz megvásárlásához újabb támogatás megállapítására a kihordási idő lejártát követően, de évente legfeljebb négy alkalommal van lehetőség.

Nem részesülhet gyógyászati segédeszköz támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

Vagyon:   az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként     figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági  feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az  érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű (mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű; nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig.  Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.)

A kérelmező, kérelmét (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36405/7.pdf):

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve tudja beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

 

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. alatt nyújthatja be.

 

Az ügyintézési határidő: 60 nap.

Kérelem GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ TÁMOGATÁS megállapítására (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36405/7.pdf), valamint: 

Szükséges iratok

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

 

- elektronikus úton: https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901

- postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály

                            8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

- személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címen lehet benyújtani.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Formanyomtatvány: GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ TÁMOGATÁS megállapítására https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36405/7.pdf

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település