Kecskemét - Kecskemét városnév használata

A Kecskemét városnév engedélyhez kötött. A kérelmet a gazdálkodó szervezetek (jogi képviselője) kizárólag elektronikus úton, természetes személyek elektronikusan/papíralapon nyújthatják be Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat- és hatáskörrel rendelkező Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi-és Ügyrendi Bizottságának címezve.

Kulcsszavak: Kecskemét, városnév, Kecskemét városnév, kérelem, engedély, használat, kérelemnek tartalmaznia kell, cél, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

Természetes és jogi személyek.

Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez mellékelni kell a városnév-használatra vonatkozó dokumentációt.

A városnév-használatra irányuló kérelem elbírálásakor vizsgálni kell, hogy a használat célja a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas legyen, és a kérelmező tevékenysége, működése hogyan kötődik Kecskeméthez.

A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a városnév-használat az első bekezdésben foglalt feltételeknek már nem felel meg, vagy az engedély jogosultja a városnév-használatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra használja.

Az engedélyt a kérelem beérkezését követően a feladat- és hatáskörrel rendelkező, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi-és Ügyrendi Bizottság a soron következő ülésén bírálja el.

Kecskemét város honlapján letölthető az adatlap az e-ügyintézésnél a letölthető dokumentumoknál a Szervezési és Jogi Irodánál vagy az alábbi linkről:

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi- és Ügyrendi Bizottsága

A határozat a közléstől végleges, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, azonban – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. A felülvizsgálati kérelmet – a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül – a Szegedi Törvényszékhez címezve, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Osztályához kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Meghatalmazás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település