Hazatérés bejelentése

Olyan szolgáltatás, amellyel a magyar állampolgár bejelentheti elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton külföldről történő hazatérése esetén előírt személyi adatait és magyarországi lakóhelyét, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségének megfelelően.

Kulcsszavak: lakcímbejelentés, lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, szállásadó, lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány

Jelen elektronikus szolgáltatást magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgárként igénybe veheti, ha:

Jelen szolgáltatás igénybevételével hazatérés bejelentésére és magyarországi lakóhely létesítésére van lehetőség.

A bejelentés során a magyar állampolgárságot igazolni szükséges az okmány vagy irat számának megadásával, és az igazoló okmány PDF formátumban történő csatolásával.

A magyar állampolgárság igazolására alkalmas dokumentumok:

Magyar állampolgárságát a személyiadat- és lakcímnyilvántartás is igazolja.

A bejelentő személyi adatait magyar hatóság által kiállított anyakönyvi kivonattal igazolhatja. A természetes személyazonosító adatok igazolására a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat használható fel.

Családi állapot igazolására alkalmas dokumentumok:

Lakcímként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím jelenthető be. Postai irányítószám megadására nincs lehetőség, annak címhez történő hozzárendelése a lakcímbejelentés során történik.

Amennyiben a bejelentésre nem szállásadóként (pl.: tulajdonosként vagy haszonélvezőként) kerül sor, úgy az egyéb módon fennálló jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot vagy okiratot a kérelemhez csatolni szükséges. Csatolmányként AVDH (Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés) szolgáltatás igénybevételével hitelesített, 1 darab PDF kiterjesztésű fájl (max. 2 MB) adható meg, amely szükség esetén tartalmazhatja több tulajdonostárs, vagy haszonélvező hozzájárulását.

A bejelentés során eljáró hatóságként bármely járási hivatal kiválasztható, az ügyben a kérelemben megjelölt járási hivatal jár el. A járási hivatal a hazatérés bejelentéséről és a magyarországi lakóhely létesítéséről lakcímigazolványt állít ki, amelyet a bejelentő választása szerint személyesen átad, vagy postai úton hivatalos iratként kézbesít.

A hazatérés bejelentésének időpontja megegyezik a bejelentés benyújtásának napjával.

Jogszabály alapján a külföldről hazatérő magyar állampolgárnak magyarországi lakóhelyét a beköltözéstől számított 5 napon belül be kell jelenteni.

Az ügyintézési idő 8 nap, azonban a jogszabályi feltételek fennállásának hiányában a kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra, amelynek ügyintézési ideje 60 nap.

Illetékmentes

Bármely okmányiroda vagy kormányablak

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani. A közigazgatási perben bíróság jár el.

Felügyeleti szervként a fővárosi- és megyei kormányhivatal jár el.

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő lakcímbejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel, amennyiben rendelkezik lakcímigazolvánnyal, az érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelen okmányt leadhatja

Elektronikus úton történő lakóhely bejelentés esetén az új lakcímadat utólagosan, a bejelentő kérelmére kerül rögzítésre az eSzemélyi tároló elemén.

A bejelentéshez a lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak (szállásadó) a hozzájárulása feltétlenül szükséges. A szállásadó hozzájárulására abban az esetben nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja.

A szállásadó nyilatkozhat a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulás módjáról úgy, hogy a lakcímbejelentéshez a hozzájárulását elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen adja meg. Előzetes hozzájárulás megadásakor a szállásadó, elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján adja meg hozzájárulását a polgár lakcímbejelentéséhez.

Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. Az írásbeli nyilatkozatot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

Amennyiben az elkészült lakcímigazolványát személyesen kívánja átvenni, a megadott elektronikus levelezési címen automatikus tájékoztató üzenet kerül kiküldésre az okmány elkészültéről.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

EKTFO