Mezőgazdasági célú tereprendezés bejelentése

A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme, talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához.

Kulcsszavak: Mezőgazdasági célú tereprendezés bejelentése

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Termőföld tulajdonosa, vagy használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények létesítésére irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a talajvédelmi hatóságnak bejelenti, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontban foglaltaknak megfelelően.  
Szükséges adatok: 
1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

8 nap.

1. A mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezéséhez, amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
2. Mezőgazdasági célú tereprendezést megalapozó talajvédelmi terv.
3. Kiviteli terv

Az eljárás illeték- és díjmentes.

EKEIDR2