Gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja

A Magyarország területén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, a bejegyzését követő 5 munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kezdeményezni és az évi 5.000.- forintos kamarai hozzájárulást megfizetni. 

Kulcsszavak: kamara

Kamarai regisztrációra kötelezett a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az az egyéni vállalkozó, amely nem tagja az agrárkamarának, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó.

A nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmet a területi kamarák, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, a gazdálkodó szervezetek regisztrációja oldalon található útmutató alapján online módon kell elvégezni. A regisztráció postai úton, vagy személyesen, a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán is megtehető.

A területi kamarák elérhetőségei az MKIK honlapján megtalálhatóak.

A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

A gazdálkodó szervezet a megszűnését vagy az adataiban bekövetkezett változást is köteles 5 munkanapon belül bejelenteni a székhelye szerint illetékes területi kamaránál. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentés – a bejegyzéshez hasonlóan – postai úton, személyesen vagy a területi kamarák, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara online felületén is megtehető, a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásakor használt adatlap használatával.  A nyilvántartásból való törlésért, illetve az adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni a székhelye szerint illetékes területi kamarának. A kamarai hozzájárulás összege évi 5.000 forint, amelyet a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

A kamarai hozzájárulásért igénybe vehető ingyenes szolgáltatások

A kamarai regisztrációba bejegyzett gazdálkodó szervezet az alábbi térítésmentes kamarai alapszolgáltatásokat veheti igénybe:

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

MKIK