GYÖNGYÖS - TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytathat le építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, az önkormányzat településképi rendeletében meghatározott szabályok szerint.

Kulcsszavak: településképi vélemény; ÉTDR; főépítészi szakmai konzultáció; településképi arculati kézikönyv

A településképi vélemény iránti kérelmet az építési tevékenységgel, rendeltetés-módosítással, vagy reklám- illetve reklámhordozó elhelyezéssel érintett kérelmező (tulajdonos, építtető, tervező) terjesztheti elő. 

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti (ÉTDR), melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

Az építési, az összevont és a fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont telepítési eljárást kormányrendeletben, valamint az önkormányzat településképi rendeletében meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás előzi meg. Az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy az önkormányzat polgármestere településképi véleményt adott.

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta.

A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe.

A polgármester a tervezett építési tevékenységgel, a településképi követelmények teljesítésével kapcsolatos véleményét az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

A https://epapir.gov.hu/ linkről benyújtva:

-      kérelem (a » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Településképi eljárások alatt elérhető, kitöltött űrlap)

-      építészeti-műszaki dokumentáció elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus

        tárhelyre feltöltve, melyhez a polgármesternek hozzáférést kell biztosítani.

A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Polgármesteri Kabinet

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le új építmény építésére, meglévő építmény településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően:

-      helyi védett területen tervezett építési tevékenység

-      helyi védett területen kívül 600 m2 szintterületet vagy 6 rendeltetési egységet elérő építmény

-      egyedi védett épület felújítása, átalakítása

-      meglévő épület utólagos tetőtér-beépítése vagy sarokingatlan tetőtér-beépítése esetén az övezeti jelben szereplő

       építménymagasságtól való legfeljebb 1,0 m-rel történő eltérés

-      300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése

-      meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó méretűre bővítése

-      20 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

-      100 m2-nél nagyobb alapterületű ipari, gazdasági épület

-      településközpont vegyes terület övezet

-      közterületen új építmények elhelyezése

esetében.

Településképi véleményezési eljárást megelőzően az építtető vagy tervező köteles főépítészi szakmai konzultációt kérni, ha a közterületről látható módon megváltoztatja az ingatlan beépítési módját, a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját, az építmény anyaghasználatát, tömegformálását, vagy homlokzatának kialakítását, a telek zöldfelületének kialakítását.

A szakmai konzultáció időpontját a főépítésszel előzetesen egyeztetni kell, az a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.

A polgármester településképi véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontja figyelembevételével, valamint a településképi arculati kézikönyvben foglalt megállapítások, ajánlások ismeretében alakítja ki.

A polgármester véleményében a tervezett építési tevékenységet – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – engedélyezésre javasolja, vagy – ha a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, vagy a főépítészi szakmai álláspont a tervezett építési tevékenységet nem támogatja – engedélyezésre nem javasolja.

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről https://njt.hu/jogszabaly/2016-74-00-00

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 16/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete Gyöngyös város településképe védelméről https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet

 

Gyöngyös Település