Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

A viteldijjelző hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben/típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Kulcsszavak: Piacfelügyelet és műszaki felügyelet / Mérésügy

Az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett szerviz.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét. A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

60 nap

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét (darabonként) jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni. (készpénzutalási megbízás vagy átutalási megbízás)

A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
megnevezése illetékességi területe
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Budapest főváros, Pest megye, (*)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron megye
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Zala megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Fejér megye (**), Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
(*) Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
(**) kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

Kinek kell címezni a fellebbezést?
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály részére;
Hova kell benyújtani a fellebbezést?
A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, a benyújtási határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 nap; a fellebbezési illeték mértékének meghatározása az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.
Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

UN szám (azonosító szám): az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat”-ból származik; 
Vállalkozás: a természetes személy vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet; a jogi személyiség nélküli társaság vagy személyek társulása, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet; a hivatalos testületet, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e jogi személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságtól függ-e; 
Minőségbiztosítás: bármely szervezet vagy szerv által alkalmazott rendszeres ellenőrzési és felügyeleti program, amelynek célja annak biztosítása, hogy az ADR biztonsági előírásai a gyakorlatban megvalósuljanak; 
Biztonsági tanácsadó: Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

EKEIDR2