Kérelem tevékenység megkezdésekor személyi megfelelőség megállapítására és hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

A szerencsejáték szervezői tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során a hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték szervezői tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi, gazdasági feltételeknek megfelel-e, alkalmas-e a kérelmezett szerencsejáték tevékenység folytatására. A személyi feltételek fennállásának megállapítása a személyi megfelelőség vizsgálatával történik.

Kulcsszavak: szerencsejáték személyi megfelelőség hatósági bizonyítvány

Mindazok a szerencsejáték szervező tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezetek, amelyek szerencsejáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet terveznek előterjeszteni a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál (a továbbiakban: hatóság). /A személyi megfelelőség ismételt megállapítását (a személyi megfelelőség meghosszabbítását) a szerencsejáték szervezők jogosultak kérelmezni./

Az eljárásban e gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

A kérelem elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül ÁNYK nyomtatvány benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletben (SzemR.), valamint az egyéb jogszabályokban a személyi megfelelőség megállapításával kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljeskörűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a személyi megfelelőséget megállapítja és erről határozatot hoz, hatósági bizonyítványt ad ki).

A személyi megfelelőség megállapítására és hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani a hatósághoz.

A szerencsejáték szervezői tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során a hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték szervezői tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi, gazdasági feltételeknek megfelel-e, alkalmas-e a kérelmezett szerencsejáték tevékenység folytatására. A személyi feltételek fennállásának megállapítása a személyi megfelelőség vizsgálatával történik.

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A kérelmezőnek az SzemR. alpján az alábbi adatokat is közölnie kell, mely kötelezettségének az SZF_04 jelű nyomtatvány SZF_04-1 pótlapon tehet eleget.

A kérelmező által szolgáltatandó adatok a következők:

a) természetes személyekre (kérelmező vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja, kérelmező tényleges tulajdonosa) vonatkozóan:

aa) házassági név (ennek hiányában születési név),

ab) születési hely és idő,

ac) anyja születési neve,

ad) lakóhely;

b) a szerencsejáték szervezését kérelmező jogi személyre vonatkozóan:

ba) megnevezés,

bb) adószám,

bc) székhely.

A benyújtandó mellékletek felsorolására szolgáló adatlap az SZF_04 jelű nyomtatvány SZF_04-2 pótlap (F) blokkjában találhatók.

A SzemR. alapján a benyújtandó iratok a következők:

A szerencsejátékszervező-tevékenység folytatásának engedélyezése, valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező, a kérelmező tényleges tulajdonosa, illetve vezető tisztségviselője és tagja hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a hatóság részére - annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa, az adatigénylés során a hatóság adatigénylése kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a kérelmezővel, illetőleg a szerencsejáték-szervezővel, annak tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok.

Az Szjtv. 2. § (4) bekezdésének b) pontja a következőket tartalmazza:

/(4) Nem adható meg az engedély, ha…/

„b) a kérelmező, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa (a továbbiakban: tényleges tulajdonos), illetve vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja a székhelye vagy lakóhelye szerinti állam joga vagy a magyar jog alapján büntetett előéletű,

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom elleni (1978. évi IV. törvény XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet), vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét,

bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], közbizalom elleni (Btk. XXXIII. Fejezet), vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), a költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), a pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet), a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét követte el és ezért a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül jogerősen elítélték,”

A kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot (hatósági erkölcsi bizonyítványokat, a kérelmező tényleges tulajdonosaira, vezető tisztségviselőjére, és a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagjaira vonatkozó okiratokat, vagy nyilatkozatot a bűnügyi nyilvántartás adatai alapján kiállítandó hatósági erkölcsi bizonyítvány hatóság általi beszerzéséről a tényleges tulajdonosokra, vezető tisztségviselőkre, valamint a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagokra vonatkozóan), a meghatalmazásról kiállított okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a továbbiakban: tényleges tulajdonos) e természetes személyre vonatkozóan az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot és ennek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani.

A kérelemhez nem kell csatolni az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratokat, ha a tag, a tényleges tulajdonos, illetve vezető tisztségviselő által korábban a hatósághoz benyújtott hatósági bizonyítvány a kérelem előterjesztésekor is érvényes.

További benyújtandó iratok:

Hivatalból beszerzendő dokumentumok:

Amennyiben a kérelmező engedélyt kapott valamely szerencsejáték szervező tevékenység folytatására, a személyi megfelelőséggel tevékenysége folytatásának egész ideje alatt rendelkeznie kell, az időközben beállt változásokat 30 napon belül be kell jelentenie a hatósághoz, egyebekben pedig személyi megfelelőség meghosszabbítását időről-időre kérelmeznie kell a hatóságtól, (ebben az eljárásban is a formakényszer érvényesül), amelynek érdekében az alábbi nyomtatvány felhasználásával köteles kérni a korábbi személyi megfelelőségének lejártát megelőzően a személyi megfelelőségének ismételt megállapítását:

A személyi megfelelőség megállapítása, valamint a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemre indult eljárás illetékmentes.

Továbbá illetékmentes a személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelemre indult eljárás is.

Egyik eljárásban sem kell továbbá a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási, vagy más díjat fizetnie.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.  Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor – a kérelem elutasítását kivéve – a hatóság határozattal megállapítja a kérelmező személyi megfelelőségét az annak igazolásául szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A személyi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezőre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosára, vezető tisztségviselőjére és a szavazatok legalább 25 %-ával rendelkező tagjára vonatkozóan az előírt feltételekre, illetve ezen személyeknek a kérelem benyújtását megelőzően folytatott szerencsejáték-szervező tevékenységére.

Amennyiben a kérelmező személyi megfelelőségére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak, a hatóság határozatban állapítja meg a kérelmező személyi megfelelőséget és hatósági bizonyítványt állít ki számára, mely szerint a kérelmező a szerencsejáték-szervezői tevékenység jogszabályban foglalt feltételeinek megfelel.

A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától számított három évig érvényes. A hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.

A szerencsejáték-szervező személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia, ennek érdekében azt a szervező háromévente igazolni köteles, a hatóság pedig a személyi megfelelőség meglétét köteles ellenőrizni. A személyi megfelelőség meghosszabbítására irányuló kérelmet a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a hatósághoz, a határidőben benyújtott kérelem esetén annak végleges döntéssel történő elbírálásáig a hatóság vélelmezi a személyi megfelelőség fennállását.

A személyi megfelelőség ismételt megállapítására irányuló kérelem elbírálása során, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, a hatóság meghosszabbítja a szervező személyi megfelelőségét. Amennyiben a szervező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve a szervező személyi megfelelőségének jogszabályi feltételei nem állnak fenn, a hatóság határozattal állapítja meg a szerencsejáték szervezői tevékenység megszűnését és a szerencsejáték szervező részére kiállított valamennyi engedélyt visszavonja. A hatóság a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnésének megállapításáig benyújtott engedély iránti kérelem alapján indult eljárást megszünteti.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf04/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf05/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF