Elektronikus ügyintézés biztosítását önkéntesen vállaló szerv bejelentése

Elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül azon jogalany, amely önként biztosítja a kormány rendeletében meghatározott ügyeknek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti intézését.

Kulcsszavak: EÜF, Felügyelet, Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, elektronikus ügyintézést biztosító szerv, önként vállaló, elektronikus ügyintézést önként vállaló

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. l) pont hatálya alá tartozó, a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany.

Az a szervezet, amely meghatározott ügyekben e törvény alkalmazását önként vállalja, e szándékát a Felügyeletnek adatszolgáltatás teljesítésével bejelenti.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv.13. §-ban meghatározottak szerint

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 137. § alapján az elektronikus ügyintézést vállaló szerv az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet általi nyilvántartásba vétel céljából az erre rendszeresített űrlapon a következő adatokat jelenti be:
a) nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét;
b) kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult;
c)azon ügyeket, amelyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendeleteinek szabályai szerint biztosítja;
e) az igénybe venni kívánt SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások megnevezését, valamint
f) az elektronikus ügyintézés biztosításának tervezett kezdő időpontját.
 A vállalt ügy felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően az önkéntes szerv

a) 30 napon belül köteles a vállaláshoz szükséges SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a szolgáltatóhoz benyújtani, és

b) köteles a vállaláshoz szükséges SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatásokhoz az 59. § (1b) bekezdése szerint éles üzemben csatlakozni.

Az önkéntes szerv a kérelem benyújtásának tényét és az igénybe vett szolgáltatásokhoz éles üzemben történő csatlakozás tényét haladéktalanul bejelenti a felügyelet részére.

Az önkéntes szerv által vállalt ügy jó erkölcsbe nem ütközhet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

EUF