https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

">

EGER – ÖNELLENŐRZÉS – IDEGENFORGALMI ADÓ

Önellenőrzés keretében helyi adók közül az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó helyesbíthető. Adatbejelentés alapján megállapított adónemekben (építményadó, telekadó) önellenőrzésre nincs lehetőség.

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

Kulcsszavak: ÖNELLENŐRZÉS

Az adóbeszedés útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózó önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót tartalmazó, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával teljesíti.

A helyesbített adó és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes. Az adózó az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési szándékát. A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek. Ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében csak egyszer tehető bejelentés.

Az adóhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében adóellenőrzést nem indíthat az adózónál. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó, bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. Önellenőrzéssel csak azt az adót lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az egyezer forintot meghaladja.

Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, az adót meg kellett volna fizetni.

Ha bíróság az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl az adózó adókötelezettségét érintő jogerős döntést hoz, az adózó az adókötelezettsége rendezése érdekében a már elévült adómegállapítási időszak tekintetében is jogosult önellenőrzés benyújtására.

Az adómegállapításhoz való jog elévülése hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor az adómegállapításhoz való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra. Vagyis, ha az adózó az adóbevallást késedelmesen nyújtja be, és az elévülési időből kevesebb, mint 6 hónap van hátra, az elévülési idő 6 hónappal meghosszabbodik.

Az önellenőrzés bevallása - ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik - az adómegállapításhoz való jog elévülését megszakítja.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A szálláshely-szolgáltató a Portálról tudja az idegenforgalmi adóbevallás (önellenőrzés) megtételét indítani. A benyújtására - a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)” nyomtatvány szolgál.

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást - használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.eger.hu/hu/adougyek letölthető „Beszedett idegenforgalmi adó önrevíziós nyomtatványai ” űrlapot is.

Ha az adózó az adót az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet.

A helyesbített adó és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes. Ha az adózó bevallását önellenőrzéssel az adóbevallás benyújtására előírt határidőt megelőzően helyesbíti, a helyesbített adó, az általános szabályok szerint válik esedékessé.

Az önellenőrzési pótlékot adónként a bevallott és a helyesbített adó összegének különbözete után az adózó állapítja meg, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg.

Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell.

Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, illetve engedhető el, ha az adózó tévedését olyan körülmények bizonyításával menti ki, amelyek egyébként megalapoznák az adóbírság mérséklését, kiszabásának mellőzését is.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

Heves Megyei Kormányhivatal

Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az adóhatóság által utólag megállapított adót az adózó nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés, az értesítés mellőzése esetén a megbízólevél kézbesítésének - kézbesítés hiányában átadásának - napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete.

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Eger Település