https://hodmezovasarhely.hu/ugyintezes/ linken találhatnak az érdeklődők

">

Hódmezővásárhely - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Általános tájékoztatókat https://hodmezovasarhely.hu/ugyintezes/ linken találhatnak az érdeklődők

Kulcsszavak: termőföld, bérebeadás

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki. A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg.

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Ha a határozott időre kötött szerződés 5 éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha a felmondás azonnali hatályú) a felvett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként. A pótlékot az adott évi adóbevallásra nyitva álló határidőtől kell számítani.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után a magánszemély a jövedelem adóját megállapítja, a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.

Nem kell adóbevallást tennie annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól. Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemély részére igazolást kell kiadnia.

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbeadás esetén adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott határozott (5 éven túli) időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az adatbejelentési információk menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál nyilvántartott termőföld bérbeadásból származó adatbejelentéseit lekérdezzék, illetve megtegyék. A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez csak lehetőség.

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást - használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://hodmezovasarhely.hu/ugyintezes/ letölthető nyomtatványt is.

Az adóbevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF” formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A sorozatosan kötelezettség szegést elkövető adózók mulasztási bírság szankciójával számíthatnak.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Általános esetben elegendő az adatbejelentés. Az adatbejelentés benyújtását az Elektronikus Önkormányzati Portál felületén kezdeményezheti az aktuális önkormányzatnál és adatbejelentési nyomtatványon.

Az adatbejelentési nyomtatványon a megfelelő adózás szempontjából szükséges adatokat és tényeket közli (az adót nem ő számítja ki), majd elektronikus úton (KÜNY) azonosítást követően beküldi a termőföld helye szerinti önkormányzathoz. Azt is megteheti, hogy csak elkészíti a nyomtatványt, ám azt kinyomtatást követően juttatja el az önkormányzathoz.

Az önkormányzat honlapjáról letöltött adatlapon, vagy az ügyfélfogadáson kapott papír alapú nyomtatványon is elkészítheti az adatbejelentést.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványokon.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – az adatbejelentés elektronikusan is benyújtható. Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére a „Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás” iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Papír alapon benyújtható űrlap

Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az adatbejelentési információk menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatnál az adatbejelentéseit lekérdezzék, illetve az ügyindítást megtegyék. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó adatbejelentésének megtételére a „Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás” nyomtatvány szolgál.

Papír alapú űrlap az önkormányzat honlapján is megtalálható www.hodmezovasarhely.hu.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványokon.

Elektronikus űrlap

Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére a „Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás” iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az adatbejelentés benyújtható még ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Az Szja tv. 73. § (5) bekezdése szerint ha magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.

Abban az esetben azonban - az Szja tv. 73. § (6) bekezdése alapján - ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, a magánszemélynek a felvett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megállapítani, bevallani és megfizetni a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként (Szja tv. 1. számú melléklet 9.4.2. pont) a következő év március 20-ig.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, vagy választhatja a hivatal pénztárában történő befizetést.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési Számlájára (10400559-00032679-00000007) kell teljesíteni.

Az adózó a befizetési kötelezettséget csoportos beszedési megbízással, illetve internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) címzett, de Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (10400559-00032629-00000002) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, vagy választhatja a hivatal pénztárában történő befizetést.

Az önkormányzati adóhatóság döntése (határozata) végleges, ha azt az önkormányzati adóhatóság már nem változtathatja meg. Az adóhatóság döntése véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a fellebbezés elbírálására jogosult felettes szerv az elsőfokú adóhatóság döntését helybenhagyta vagy megváltoztatta, a másodfokú döntés közlésével.

Hódmezővásárhely Település