Kecskemét - Születési név megváltoztatása

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás.

Kulcsszavak: születési név megváltoztatása, névváltoztatás

Kérelmet kell kitöltenie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A benyújtandó dokumentumoknál felsorolt iratokkal keresse fel az anyakönyvvezetőt.

- kérelmező születési anyakönyvi kivonata

- azoknak a személyeknek a születési és házassági anyakönyvi kivonata, akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti

- személyazonosságot igazoló okmányok

- ha élő személy nevét szeretné felvenni, a hozzájáruló személyes megjelenése aláírásra, okiratainak bemutatása

- cselekvőképességében korlátozott személyek esetén a törvényes képviselő, gyám vagy gondnok okiratai

- 14-18 éves gyermek esetén a kiskorú okiratai is

10.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalással kell rendezni

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással kereset benyújtásának van helye. A keresetlevelet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Tábor u. 4. postacím: 6701 Szeged, P.:408.) címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/anyakonyv/Szuletesi_nev_megvaltoztatasa.doc

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Kecskemét Település