Öröklés esetén fizetendő illeték

Belföldön (Magyarországon) lévő hagyaték megszerzése esetén öröklési illetéket kell fizetni.

Kulcsszavak: öröklés, közjegyző, hagyatékátadó végzés, tiszta érték, illeték

Öröklés esetén

 

Az örökhagyó halálával bekövetkező hagyaték átszállását a hagyatéki eljárás biztosítja. A hagyatéki eljáráshoz szükséges hagyatéki leltárt a helyi önkormányzat jegyzője veszi fel, a hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása pedig a közjegyző feladata.

A hagyaték átadásáról szóló végzést a közjegyző hivatalból megküldi a NAV részére.

Ha hagyatéki leltárt nem kell felvenni (mert pl. az egy örökösnek jutó ingóörökség törvényben megállapított értéke a 300.000 forintot nem haladja meg), akkor hagyatéki eljárást sem kell lefolytatni. Ebben az esetben az örökösnek kell bejelentenie az ingó hagyatékot a NAV-nak.

Az illeték késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Ha a hagyatéki eljárást a közjegyző nem folytatja le, az örökös bejelentési kötelezettségének elmulasztása, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén mulasztási bírságot kell fizetni, melynek mértéke természetes személy adózó esetén 200 ezer forintig terjedhet.

A NAV az öröklési illetéket a teljes hatályú hagyatékátadó végzés részére történt megküldését követő 60 napon belül állapítja meg határozatban, amelyet legkésőbb 15 napon belül kell befizetni attól az időponttól számítva, hogy a döntés véglegessé vált.

Ha a közjegyző nem folytat le hagyatéki eljárást, az örökösnek az örökhagyó halálától számított 90 napon belül kell bejelentenie az ingó hagyatékot az adóhatóságnál és a NAV ezután állapítja meg 60 napon belül az öröklési illetéket.

Ha a hagyatéki eljárást a közjegyző lefolytatja, akkor a teljes hatályú hagyatékátadó végzést hivatalból megküldi a NAV-nak, az örökösnek további teendője nincs.

Ha a közjegyző nem folytat le hagyatéki eljárást, akkor az örökösnek a hagyatéki kimutatás nyomtatványt (HK nyomtatvány) kell benyújtania.

Az öröklési illeték általános mértéke az örökség terhekkel csökkentett forgalmi értéke (tiszta érték) után 18%, lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog szerzése esetén 9%.

Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy utolsó belföldi tartózkodási helye volt; ezek hiányában, akinek a székhelyén az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, vagy bármelyik hiánya esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző az illetékes.

NAV

A NAV elsőfokú döntése ellen a NAV Fellebbviteli Igazgatóságához lehet fellebbezni, illetve a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül egy alkalommal felügyeleti intézkedés kérelmezhető jogszabálysértésre hivatkozással. A fellebbezés és a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékköteles.

Ha az adózó a NAV Fellebbviteli Igazgatósága másodfokú döntésének jogszerűségét vitatja, közigazgatási perben megtámadhatja azt.

https://nav.gov.hu/en/szuf/05___4_AMOUNTS_AND_RATES_OF_DUTIES_2021_.pdf1

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/index_en.php

 

Magyarországon élő nem magyar állampolgár külföldön levő ingóhagyatéka, valamint a külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jog után illetéket akkor kell fizetni, ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni. A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényét az örökösnek kell bizonyítania.

Öröklés esetén számos illetékkedvezmény/illetékmentesség (pl. egyenesági rokonok és túlélő házastárs öröklési illetékmentessége) érvényesíthető, ekkor az adóhatóság nem hoz határozatot. Ez alól kivételt képez azon telek illetékmentes öröklése, amelyre az örökös a hagyaték végleges átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít.

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

NAV