SZOLNOK - Települési lakásfenntartási támogatás

•    A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik - elsősorban a fűtésköltség - viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Kulcsszavak: Települési lakásfenntartási támogatás kérelem

•    A települési lakásfenntartási támogatás a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező albérlő, bérlő, lakáshasználó, lakástulajdonos, haszonélvező, özvegyi jogot élvező kérelmezőre terjed ki, aki életvitelszerűen a kérelemben feltüntetett - Szolnok közigazgatási területén lévő - lakásban lakik.
•    Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartásban élők összjövedelmének egyedülélő személy és két személy együttélése esetén 20 %-át, három vagy több személy együttélése esetét 10 %-át és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a)    egyszemélyes háztartás esetén a 90 000 Ft-ot,
b)    két személy együttélése esetén a 81 000 Ft-ot,
c)    három vagy több személy együttélése a 72 000 Ft-ot.

 

•    Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez csatolni szükséges a  nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, a lakásfenntartási költséget igazoló számlákat, stb.)

•    A kérelmek benyújtása folyamatos.
•    A benyújtott kérelem elbírálásának határideje 8 nap.
•    Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

•    kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
•    kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
•    lakásfenntartási kiadások körében figyelembe vehető kiadásokat igazoló, szolgáltatók által kiállított számlák (albérleti díj, lakbér, közös költség, távhő- és melegvíz-szolgáltatási díj, gázdíj, egyéb fűtési mód költsége, víz- és csatornahasználati díj, villamosenergia díja, hulladékkezelési díj, szennyvízszippantás költsége, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete.

 

•    A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

•    Települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem (a nyomtatványt, alap alján a dokumentumok alatt éri el).

•    Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
•    Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény

Szolnok Település