">

Árva mű felhasználásának engedélyezése

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek joga van műve felhasználására vagy a felhasználás engedélyezésére. Ha azonban nem ismert, hogy ki a szerző (vagy az örököse), vagy, hogy a szerző hol tartózkodik, akkor felhasználási engedélyt sem lehet kérni a szerzőtől. Az eljárás célja az, hogy az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők helyett az SZTNH megadja a felhasználási engedélyt és lehetővé váljon az ilyen "elárvult" művek felhasználása is.

Kulcsszavak: ismeretlen szerző; örökös, árva mű; felhasználó; szerzői mű; jogosultkutatás; felhasználás; közös jogkezelés

Árva művek felhasználásának engedélyezésére irányuló kérelmet természetes vagy jogi személy, illetve ezek képviselője nyújthat be. Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelmet a szerző, egyéb jogosult (pl. örökös), ezek képviselője, a felhasználó vagy a felhasználó képviselője nyújthat be. 2018. január 1-től gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője és közjogi jogalany az árva mű felhasználásának engedélyezésével kapcsolatos eljárásban elektronikus ügyintézésre köteles.

A felhasználási engedély megadására irányuló kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

Az árva művekkel kapcsolatos eljárásokról bővebb információkat olvashat a következő linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szerzoi-jogi-vedelem/arva-muvek

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Az árva mű felhasználásának engedélyezésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a képviseleti meghatalmazást, az ismert és ismert helyen tartózkodó szerzőkkel kötött felhasználási szerződést vagy szerződéseket, valamint a jogosult felkutatása érdekében lefolytatott - jogszabály által meghatározott -  keresést tanúsító dokumentumokat.

Az árva mű felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amelynek célja közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás, az eljárás díja 92 500 Ft. Ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, az eljárás díja 30 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére sem mentesség, sem kedvezmény nem adható. A díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé. Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló eljárás díjmentes.

A díjat átutalással vagy készpénz átutalási megbízás útján lehet megfizetni. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az azonosítási adatok (ügyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának határozatát, valamint azokat a végzéseit, amelyekkel szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint önálló fellebbezésnek van helye, a bíróság nemperes eljárásban vizsgálja felül. A Fővárosi Törvényszéknek címzett felülvizsgálati kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A bírósági eljárási illeték mértéke 10 500 forint, amelyet papír alapú kérelem esetén a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel, elektronikus úton benyújtott felülvizsgálati kérelem esetén az SZTNH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012891 jelzőszámú, „SZTNH jogorvoslati illeték központi beszedési számla” elnevezésű számlájára történő átutalással kell megfizetni a felülvizsgálati kérelem benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közleményrovatában az eljáró bíróság jelzőszámát (a Fővárosi Törvényszék kódja: 0100) és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá az SZTNH előtti ügy ügyszámát és a  felülvizsgálni kért döntés vagy intézkedés alszámát kell feltüntetni.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény IV/A. Fejezet

Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

SZTNH