Budaörs-Települési lakásfenntartási támogatás-SZOC 004

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás.

Kulcsszavak: települési lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek,

a) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750 Ft),

b) vagyona a kérelmezőnek valamint a háztartás tagjainak nincs,

c) a kérelmező által használt lakás nagysága:

ca) 3 személyig 2 lakószobás, illetve 1+2 félszobás lakás, amelynek alapterülete nem nagyobb 65 m2-nél,

cb) 3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe,

cc) 70 év feletti egyedül élő személy esetében az általa használt lakás nagyságától függetlenül adható támogatás, ha a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelel.

Kérelmet a Budaörs Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

nincs

A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg.

A kérelemhez mellékelni kell:

-           vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,

-           a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, valamint

-           az utolsó havi közüzemi díj számlakivonatot, a szolgáltató megnevezését, ahova a kérelmező a támogatás utalását kéri.

Az eljárás költség- és illetékmentes

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a személy, aki a helyi rendelet alapján lakbértámogatásban részesül.

Az eljárás jogi alapjai:

Budaörs Település