SZOLNOK - Idegenforgalmi adó

•    Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Kulcsszavak: idegenforgalmi vendégéjszaka

•    A fizetendő adó beszedésre kötelezett
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

•    Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie és az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.
•    Az adóbeszedésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, melynek tartalmából és a csatolt (másolati) iratok adattartalmából kiderül az adóköteles, illetőleg az adómentes vendégek köre és az adómentesség pontos jogcíme.
•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Adóbevallás az idegenforgalmi adóról címszó alatt megtalálható
•    Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, a lap alján, a Dokumentumok után  Idegenforgalmi adó bevallás linkre kattintva éri el.

 

•    Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2016. január 1-től 350.- Ft.
•    2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig
•    az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.

 

•    Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

•    az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
•    a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
•    az idegenforgalmi adóról szóló 54/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet
•    egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

 

Szolnok Település