Nagykanizsa - Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül. A hatóság a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesíti nyilatkozatfelvétel céljából. Ennek hiányában azt a személyt, akiről feltételezhető, hogy érdekelt a hagyatéki eljárásban.

Kulcsszavak: hagyaték leltár

  1. Az öröklésben érdekelt személyek.
  2. Az a személy, aki a hagyatéki eljárás lefolytatását azon alapon kéri, hogy az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog a birtokában van.
  3. Aki az örökhagyó hagyatékához tartozó jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.
  4. A tulajdonostársak közös öröklési szerződés esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs.

Amennyiben a hagyatéki eljárás az ügyfél bejelentésére indul, vagy póthagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor, ebben az esetben az ügyfél kérelmének benyújtásával, az adatszolgáltatást képező nyilatkozat kiállításával indul az eljárás.

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-HGY-LTR-2017

Űrlap megnevezése: Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

Amennyiben a hatóság által nyilatkozatra felhívott fél nem tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének, illetve más érdekelt sem jelentkezik nyilatkozattételre, és a hatóságnak nem jut tudomására az örökhagyó után fennmaradt öröklés tárgyát képező dolog, akkor a határidő lejártát követően az eljárás megszüntetésre kerül.

Amennyiben a hagyatéki eljárás során a hagyatéki leltárból a nyilatkozó fél mulasztása miatt valamely, az öröklés tárgyát képező dolog kimarad, és a hagyatéki eljárás lefolytatását követően jut a hatóság tudomásra, úgy póthagyatéki eljárást kell indítani.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidő attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről okiratban tudomás szerzett. Az ügyfél számára határidőt a jogszabály nem fogalmaz meg, de a mielőbbi adatszolgáltatás felgyorsítja az ügymenetet.

Az adatszolgáltatáshoz minden esetben csatolni szükséges: halott anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben gépjármű van az ingóságok között, annak forgalmi engedély másolatát, bankszámla, értékpapír, hitel, kölcsön vagy bármely banki ügylet esetén az ügylettel kapcsolatos szerződés, vagy attól a pénzintézettől kapott értesítés másolatát, bármely olyan vagyontárgy, amely  nyilvántartásban szerepel, annak nyilvántartásáról szóló irat másolatát, a nyilvántartásban nem szereplő dolog tulajdonjogát igazoló irat másolatát, amennyiben ez rendelkezésre áll. Ha a fel nem vett nyugdíj is képezi hagyaték tárgyát, akkor a nyugdíjas törzsszám.

Amennyiben készült végintézkedés, és az rendelkezésre áll, annak egy másolati példányát csatolni szükséges.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Hagyaték" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "adatszolgáltatás" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, ennek hiányában, az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, a fentiek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző illetékes.

Ha a vagyon fekvése szerint több jegyző is illetékességgel rendelkezik, akkor az eljárás bármely jegyző előtt megindítható, az lesz az illetékes, akinél az eljárást előbb megindították.

A hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslatot a jegyzőnél kell előterjeszteni. A végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben - a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki - ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt - felterjeszti a bírósághoz.

Leltározni kell a hagyatékban

a) belföldön fekvő ingatlant,

b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,

c) lajstromozott vagyontárgyat, valamint

d) az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300.000,- Ft) meghaladja.

A fent felsoroltakon kívül nyilatkozni kell a hagyatéki terhekről, az öröklésben érdekeltek adatairól, az elhunyt után esetlegesen maradt szerződések (végrendelet, öröklési, eltartási vagy életjáradéki) létezéséről, lakáshasználat jogcíméről.

A nyilatkozat kiállításánál fontos, hogy minden olyan vagyon, követelés, illetve kötelezettség kerüljön be a nyilatkozatba, amely a hagyaték tárgyát képezi, képezheti, ami más hatóság, vagy intézmény nyilvántartásában szerepel, illetve amely dolog miatt valamely harmadik fél követeléssel élhet az örökösök felé.

Nagykanizsa Település