Kecskemét - Rendkívüli települési támogatás

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendkívüli települési támogatás

Kulcsszavak: segély, jövedelem, támogatás, rendkívüli élethelyzet

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy.

 A hajléktalan személyek ügyében, az illetékességi terület ahol a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelöl.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak kérhető  vagy

letölthető a     

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/kerelem_rendkivuli_tt.doc oldalról.

 

A kérelemhez mellékelni kell

 • a háztartásban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,
 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,
  - álláskereső esetén az illetékes járási hivatal által kiállított igazolás,
  - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,
  - őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,
  - vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
  - tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,
  - ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy
 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

A kérelem indoka függvényében az alábbi mellékletek szükségesek:

 • a kérelmező gyógyszerköltségéről a háziorvos vagy a gyógyszertár igazolás
 • kórházi zárójelentés
 • a hajléktalanság tényéről hajléktalan személyeket ellátó intézmény igazolása
 • egészségügyi szolgáltató igazolása az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről
 • büntetés-végrehajtási intézet igazolása az intézet elhagyásáról
 • a fűtés költségeiről távfűtési, illetve gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató, egyéb esetben tüzelőanyag-forgalmazó által kiállított igazolás
 • születési anyakönyvi kivonat másolata
 • eredeti iskolalátogatási igazolás, óvoda által kiadott eredeti igazolás
 • temetési számla másolati példánya
 • várandósság eredeti orvosi igazolás vagy terhességi kiskönyv másolata
 • a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolata
 • elemi kár esetén a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készít

A kérelem személyes benyújtásakor szükséges okmányok:

 •        - A kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája és TAJ- kártyája
 •        - A kérelmező akadályoztatása esetén meghatalmazás
   

Az eljárás illeték -és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

Kecskemét Település