Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

Amennyiben a termelő növényvédő szerrel kezelt növényt az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárta előtt kíván betakarítani (jellemzően időjárási, vagy károsító helyzet okozta vis major miatt) és ezt követően forgalomba hozni, felhasználni vagy exportálni, ahhoz a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyére van szüksége.

Kulcsszavak: Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

termelő, földhasználó, forgalmazó, aki a növénnyel, növényi termékkel rendelkezik

ügyfél adatai (név, lakó-/székhely, telephely, kapcsolattartó neve, elérhetősége) a vizsgált kultúra, helye, mérete, fenológiai állapota, növényvédelmi kezelés adatai a permetezési napló szerint.  A kérelemet az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz kell benyújtani.

60 nap

permetezési napló

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve a megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalainak élelmiszerlánc-felügyeleti, talajvédelmi, borászati, növénytermesztési, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási és tenyésztési hatósági, valamint mezőgazdasági igazgatási hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárásaiért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § szerint a díjat az e rendelet szerint díjfizetési kötelezettség alá tartozó hatósági eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie. Az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás 1. melléklet szerinti megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A díjat – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni. Amennyiben az ügyfél a díjat a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési megbízás közlemény rovatában a (3) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is feltüntetni.
A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 3. § alapján a kérelemre indult hatósági eljárásban a kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén – amennyiben e rendelet vagy külön jogszabály másként nem rendelkezik – az igazgatási szolgáltatási díjat nem lehet visszatéríteni. Nagy gyakoriságú, rendszeresen ismétlődő hatósági eljárások esetén az eljáró hatóság az ügyféllel külön elszámolási rendben is megállapodhat az igazgatási szolgáltatási díjak fizetésére vonatkozóan. Amennyiben az ügyfél által előzetesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege és a hatóság által az eljárás lezárásakor megállapított díj összege eltér, az eljáró hatóság hivatalból köteles intézkedni a többletbefizetés visszatérítése iránt az 5. § (2) bekezdése szerint vagy az ügyfél által megfizetett díjat előlegként beszámítja és a díjköteles eljárást lezáró döntésében kötelezi az ügyfelet a különbözet 15 napon belüli megfizetésére.
A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a nem növény-egészségügyi vizsgálatra történt mintavételhez a díjat a mintavételt kezdeményező (megrendelő) köteles megfizetni. A minta vizsgálatáért fizetendő díjat a mintavételi díj nem tartalmazza.
A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 20.1. pontja szerint a hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás esetén 12000 Ft.

EKEIDR2