Határon átnyúló tevékenységek

Útmutatás az európai unió tagállamainak országhatárokon átnyúló hulladékszállítási tevékenységéről

Kulcsszavak: hulladék; hulladékgazdálkodás; hulladékgazdálkodási engedély; bírság; szállítás; gyűjtés; kereskedelem; közvetítés; kezelés; ártalmatlanítás; hasznosítás; újrafeldolgozás; adatszolgáltatás; címzett; bejelentő; szállításszervező

Egy tagállamból származó szállítmány szállítására vonatkozó szabály, az az e tagállam joghatósága alá tartozó természetes vagy jogi személyre vonatkozik, aki vagy amely a hulladékot elszállítani vagy elszállíttatni szándékozik. Bizonyos hulladékok szállítása esetén rá bejelentési kötelezettség vonatkozik.

Amennyiben a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK (2006. június 14.) Európai Parlament és Tanács rendelet (a továbbiakban: EK Rendelet) 3. cikke alapján a szállítani kívánt hulladék („sárgalistás”) előzetes írásos bejelentéshez és hozzájáruláshoz kötött, a hulladék behozatalát (import), kivitelét (export) és az országon történő átszállítását (tranzit) előzetesen szükséges bejelenteni. A bejelentő az alábbi felsorolás sorrendje szerint kiválasztott személy vagy testület:

-          az eredeti termelő; vagy

-          az az engedéllyel rendelkező új termelő, aki a szállítást megelőzően hajt végre műveleteket; vagy

-          az az engedéllyel rendelkező begyűjtő, aki a különböző kismennyiségű, azonos típusú, változó forrásokból begyűjtött hulladékból összeállítja a szállítmányt, amelynek kiindulási pontja egy meghatározott bejelentett  helyen van; vagy

-          az a nyilvántartásba vett kereskedő, akit elsődleges/eredeti termelő, új termelő vagy engedéllyel rendelkező begyűjtő írásban meghatalmazott, hogy mint bejelentő járjon el a nevében;

-          az a nyilvántartásba vett közvetítő, akit eredeti termelő, új termelő vagy engedéllyel rendelkező begyűjtő írásban meghatalmazott, hogy mint bejelentő járjon el a nevében; vagy

-          a hulladék birtokosa.

A nemzetközi szállításra vonatkozó hozzájárulások érvényességi időtartama egy évnél nem lehet több, kivéve azon többszöri szállítások esetében, amelyek előzetesen jóváhagyott hasznosító-létesítményekbe irányulnak, ebben az esetben legfeljebb három év lehet a szállítások tervezett ideje.

1. Hulladék Magyarországra történő behozatala (Import)

Import esetén a bejelentőnek (exportáló) a küldő ország illetékes hatósága részére  előzetesen írásbeli bejelentést szükséges tennie. Ezt az EK Rendeletben található IA és IB mellékletben lévő dokumentumokkal kell megküldeni.

 Az előírásoknak megfelelően megtett bejelentés esetén

- a küldő ország illetékes hatósága a bejelentés egy példányát magánál tartja,

- a további példányokat megküldi a célország (Magyarország esetében a Pest Megyei Kormányhivatal, a továbbiakban: Kormányhivatal) és tranzitország(ok) illetékes hatóságának,

- valamint ezzel egyidejűleg tájékoztatja a bejelentőt a kérelmének továbbításáról.

A bejelentést annyi példányban célszerű összeállítani, amennyi érintett hatóság közreműködése szükséges.

Amennyiben a célország (Magyarország) és a tranzitország(ok) illetékes hatósága(i) megfelelőnek tekintik a bejelentést, valamint a kérelmi dokumentáció érdemi elbírálásra alkalmas, visszaigazolást küld(enek) a bejelentőnek és másolatot küldenek az érintett illetékes hatóságoknak is.

A célország (Magyarország), a küldő ország és a tranzitország illetékes hatóságának 30 nap áll a rendelkezésére, hogy a bejelentett szállítás tekintetében megfelelő indokolással ellátott, írásbeli határozatot hozzon a szállítás feltétel nélküli-, vagy feltétellel történő engedélyezéséről, illetve amennyiben az indokolt, kifogással élhet a hulladékszállítmány vonatkozásában.

A célország (Magyarország), a küldő ország és adott esetben a tranzitország illetékes hatósága 30 napos határidőn belül írásban továbbítja a határozatát és annak indokolását a bejelentőnek, és azok másolatait a többi érintett illetékes hatóságnak. Továbbá a célország (Magyarország), a küldő ország és adott esetben a tranzitország illetékes hatósága a bejelentőlap vagy annak másolatainak lebélyegzésével, aláírásával és keltezésével adja meg az írásbeli hozzájárulását. A szállítmányt minden esetben a kísérő dokumentumnak, a bejelentőlap másolatának és az illetékes hatóságok írásos hozzájárulásai másolatának kell kísérnie.

2. Hulladék Magyarországról történő kivitele (Export)

Export esetén a bejelentőnek (exportáló) az előzetesen írásban történő bejelentést a Kormányhivatal felé kell megtennie. Az eljárás ez esetben is az előző pontban leírtak szerint történik, viszont ebben az esetben a Kormányhivatal a küldő ország (Magyarország) illetékes hatósága lesz.

A bejelentés benyújtása előtt a Kormányhivatal előzetesen notifikációs szám igénylését ajánlja. A notifikációs szám igényeket írásban kell benyújtani a Kormányhivatalba a honlapon meghatározott kapcsolattartási lehetőségek igénybevételével (elektronikus úton, postai úton, vagy fax igénybevételével). A hatékony ügyintézés érdekében a notifikációs szám igénylésre vonatkozó kérelemben célszerű szerepeltetni a bejelentő gazdasági társaságot, továbbá azt, hogy melyik országba, milyen hulladékazonosító kóddal rendelkező hulladékot kívánnak szállítani.

A Kormányhivatal által a bejelentő részére biztosított notifikációs szám felhasználásával állítható össze a kérelmi dokumentáció (bejelentőlap, kísérődokumentum kitöltése, a biztosított notifikációs szám feltüntetésével köthető le a pénzügyi szolgáltatónál bankgarancia, illetve esetlegesen a notifikációs szám feltüntetésével köthető szerződés), valamint a notifikációs szám feltüntetésével teljesíthető előzetesen az igazgatási szolgáltatási díj.

3. Hulladék Magyarországon keresztül történő átszállítása (Tranzit)

Tranzit esetén a bejelentőnek előzetesen írásban történő bejelentést kell tennie a küldő ország illetékes hatósága részére. Az eljárás ez esetben is az „Import” pontban leírtak szerint történik, viszont ebben az esetben a Kormányhivatal a tranzitország (Magyarország) illetékes hatósága lesz.

„Zöld” listás hulladékok szállítása

Előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá nem tartozó hulladékok és országhatárt átlépő szállításuk esetén az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá nem tartozó hulladékok („zöldlistás”) olyan, az EK Rendelet III., IIIA. és IIIB. mellékletében felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok, amelyek veszélyességi jellemzővel nem rendelkeznek. Továbbá azon laboratóriumi vizsgálatra szánt hulladékok, melynek a mennyiségben nem több 25 kg-nál. Az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá nem tartozó hulladékok országhatárt átlépő szállítása során a szállítmányt el kell látni az EK Rendelet VII. melléklete szerinti kísérődokumentummal, továbbá rendelkezni kell a szállítást szervező személy és a címzett között megkötött, a szállítás megkezdésekor érvényes hulladékhasznosítási szerződéssel.

A bejelentés elmulasztása esetén a hulladékgazdálkodási alapbírság legmagasabb mértéke:

veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása esetén 1 000 000 forint.

„Zöldlistás” hulladék kivitele esetén a címzettnek a szállítmány átvételét igazoló aláírását is tartalmazó űrlap másolatát negyedévente, a negyedévet követő hónap 30-ig a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek meg kell küldenie az országos környezetvédelmi hatóság részére.

„Zöldlistás” hulladék behozatal esetén a szállítmányt kísérő, a címzett által aláírt űrlap másolatát, a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül a címzettnek meg kell küldenie az országos környezetvédelmi hatóság részére.

„Sárgalistás” hulladékok esetén a szállítás tényleges megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatás: a bejelentő köteles a szállítás megkezdése előtt legalább három munkanappal megküldeni a kísérő dokumentum aláírt példányait az érintett illetékes hatóságoknak és a címzettnek.

A hulladék Átvételének a létesítmény általi írásbeli megerősítése esetén a hulladék megérkezését követő három napon belül a létesítmény köteles írásban megerősíteni a hulladék megérkezését.

A létesítmény igazolása a végleges ártalmatlanítás vagy hasznosítás esetén a műveletet végző létesítmény mihamarabb, de a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet befejezését követően legkésőbb 30 nappal, és legkésőbb egy naptári éven belül, a hulladék megérkezését követően köteles felelőssége mellett igazolni a végleges hasznosítás vagy ártalmatlanítás végrehajtását.

Az előzetes írásbeli bejelentéshez és hozzájáruláshoz kötött nemzetközi hulladékszállítási tevékenység (export, import és tranzit) bejelentéséhez szükséges dokumentumok:

– Bejelentőlap (IA Melléklet) és kísérődokumentum (IB Melléklet)

Az EK rendelet IA melléklete szerinti magyar és angol nyelvű bejelentőlap (1–18. rovatai értelemszerűen kitöltve), valamint az EK rendelet IB. melléklete szerinti magyar és angol nyelvű kísérődokumentum (a 3-4. és a 9–14. rovatai értelemszerűen kitöltve, mely információtartalma az IA melléklet szerinti bejelentőlappal megegyezik).

– Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (pl. készpénz átutalási megbízás feladóvevénye vagy az átutalásról szóló bizonylat másolata).

Érvényes erkölcsi bizonyítvány (magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bejelentő, illetve címzett)

A hulladék Magyarországra történő behozatalára, illetve kivitelére irányuló bejelentési kötelezettség esetén a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bejelentő, illetve címzett a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által kiállított érvényes hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a bejelentő (export) vagy a címzett (import)vezető tisztségviselője hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint, ha a bíróság büntetőjogi felelősségét a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, bűncselekmény elkövetése miatt jogszerűen megállapította, azonban a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült.

– Tervezett útvonal leírása       

A tervezett útvonal, az igénybe vett határátkelők, érintett tranzitországok pontos feltüntetésével. Kiemelten fontos minden, a hulladékszállítás során érintett ország esetében a be- és kilépési pontok, valamint a bejelentő és a létesítmény közötti szállítási távolság(ok) megadása(lehetőleg térképes formában is).

– A szállítók szállítási engedélye vagy nyilvántartásba vétele

A szállító(k) hulladék szállítására jogosító hulladékszállítási engedély másolata.

– A szállítók felelősségbiztosításának igazolása

A szállító érvényes felelősségbiztosítási igazolása (a szállítók bankgaranciája havária esetére). Minden egyes megjelölt szállító esetében szükséges e dokumentum megléte.

– A hulladékra vonatkozó adatok

- A hulladék jellemzése

A hulladék típusának megjelölése a megfelelő jegyzékben, forrása(i),leírása, összetétele és valamennyi veszélyességi adata.

- A hulladék keletkezése

A hulladék keletkezési eljárásának leírása: begyűjtésből vagy mely technológiai folyamat eredményeként keletkezett.

- A hulladékhasznosításra vagy -ártalmatlanításra vonatkozó adatok

A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet(ek) műszaki adatai, a hulladékot fogadó létesítmény kezelési eljárásának, technológiájának leírása, annak az engedélynek másolata, amely alapján a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény működik.

- Hulladékhasznosítás

Amennyiben a hulladék rendeltetése a hasznosítás, a hasznosítást követően visszamaradt, nem hasznosítható frakcióártalmatlanítására szolgáló módszer, illetve a visszanyert anyag mennyisége a nem hasznosítható hulladék arányában.

– Szerződésmásolatok

- A bejelentő és a címzett közötti szerződés

A bejelentő és a címzett között megkötött és a bejelentés időpontjában érvényes hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási szerződés eredeti vagy másolati példánya.

- Szerződés, ha a bejelentő kereskedő vagy közvetítő

A termelő / új termelő / begyűjtő és a közvetítő / kereskedő között megkötött szerződés eredeti vagy másolati példánya abban az esetben, ha a kereskedő / közvetítő a bejelentő.

- Ha nem a bejelentő a termelő:

Ha nem a hulladékszállítást bejelentő a hulladék termelője, akkor a bejelentő és a termelő(k) közötti megállapodás/szerződés/meghatalmazás eredeti vagy másolati példánya is szükséges.

 

– Bankgarancia

- A bankgarancia összegének számítása

A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás összegének fedeznie kell a szállítási költségeket, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás költségeit, beleértve a szükséges előkezelési műveletek költségeit is és a 90 napos tárolás költségét, az erre vonatkozó számítás.

- Bankgarancia / biztosítás

A hulladék Magyarországról történő kivitele esetén a bejelentés időpontjában érvényes, eredeti pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű érvényes biztosítás meglétét igazoló dokumentum, vagy ennek másolata. A bankgarancia összegének el kell érnie a bankgarancia számítása során kapott végösszeget.

Az előzetes hozzájárulás köteles hulladék országhatáron átnyúló szállítása során annak engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjat is von maga után export, import és tranzit esetében is egyaránt. A nem veszélyes hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezéséhez 190 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat szükséges fizetni. A veszélyes hulladékok esetében ez az összeg 285 000 forint.

Az eljáró illetékes szerv Magyarországon a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható jogsértésre hivatkozással a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül a Kormányhivatalnál
3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Törvényszéknek címzett - elektronikus kapcsolattartásra kötelezett az Ügyfél esetén elektronikus úton benyújtott - keresetlevéllel. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek viseléséről az eljáró bíróság a döntésében rendelkezik.

 

A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

180/2007 (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK Rendelete a hulladékszállításról

101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról * 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

C(2001)107/FINAL tanácsi határozata  a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának ellenőrzéséről

KIEFO