Budapest 04. ker. - Magánszemélyek kommunális adója

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti joga.

Kulcsszavak: kommunális adó

Az adóalanya az a magánszemély, aki:

- a naptári év első napján a lakás tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, magánszemélyt megillető vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. ( A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)

- nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel, vállalkozó székhely, telephely vagy fióktelep létesítés stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie Budapest Főváros IV. Kerület Újpest önkormányzati adóhatóságához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, illetve az adó tárgyban nem következik be adókötelezettséget érintő változás (pl: vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe megszűnik).

A  magánszemély adóalany szabadon rendelkezhet az adóhatósággal történő kapcsolattartás módjáról,  a Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az E-önkormányzati portálon magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában nem érhető el iForm űrlap, ezért a "Benyújtandó dokumentumok" címszó alatt található nyomtatványokat elektronikusan az E-papír alkalmazáson keresztül lehetséges beküldeni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról, az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig - kell az adatbejelentést teljesíteni.

Az adófizetési kötelezettséget félévenként két egyenlő részletben kell megfizetni, melyek esedékessége: 

Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

Az adó mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2020. január 1.-től 29 500 Ft.

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLISADÓJA SZÁMLASZÁM: 12010422-00104027-00100005

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője.

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

Nem kell bevallást tennie az adóalanynak azon lakás és lakásbérleti jog vonatkozásában, amely mentes az adó alól!

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás,


Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely esetében

Az adófelfüggesztés

Az adóalany a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a meghatározottak szerint jogosult az adó felfüggesztésére:

Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni kommunális adó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé.
Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani.
Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adófelfüggesztés megszűnik:
- a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával,
- az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával,
- az adófelfüggesztés iránti kérelem, írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával.

A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak.

Kötelezettnek minősül:
- a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni értékű jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékű jogot) szerző fél,
- a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, az azon felüli követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja;
- az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában;
- az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja.)
 

Kérelem adófelfüggesztésre

Budapest 04. ker. Település