https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

">

EGER – ÜZLETI CÉLÚ SZÁLLÁSHELYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

Kulcsszavak: ÜZLETI CÉLÚ SZÁLLÁSHELYEK

Az ügyfél (szálláshely-szolgáltató) vagy az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése abban az esetben szükséges, ha a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván végezni. Szálláshely szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely típusú szálláshelyen folytatható. A vonatkozó Korm. rendelet részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó bejelentési és üzemeltetési követelményekről. Nem kell szálláshely-szolgáltatási bejelentést tenni lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet esetén.

A jegyző a bejelentésről igazolást ad ki, továbbá a tevékenység megkezdéséről az igazolás megküldésével értesíti a jogszabály szerinti hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat, szakigazgatási szerveket.

A szolgáltató vásárlók könyvének rendszeresítésére köteles, melyet a használatbevétel előtt a jegyző hitelesít.

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt a szálláshely hatósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet kell benyújtania.

A szálláshely-szolgáltatás kizárólag az erre vonatkozó bejelentés megtételét követően folytatható, illetve a szálláshelynek folyamatosan meg kell felelnie a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Hatóságunk a szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságként is eljár. Ennek keretében ellenőrzi a szálláshely jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő működését, jogsértés feltárása esetén jogkövetkezményeket állapíthat meg.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bejelentés - az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára - elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújtható be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „ASP-IPAR-002” számú nyomtatványon.

Magánszemélyek használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „SZÜB21” számú bejelentő nyomtatványt is, https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese

A szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló eljárás nem jár illetékfizetési kötelezettséggel.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője

Heves Megyei Kormányhivatal

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI számú törvény,

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) kormányrendelet,

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

Eger Település