Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása, törlése iránt

Nyilvántartásba vételi kérelem esetén, a hatóság a játékautomatát nyilvántartásba veszi és igazolást, regisztrációs kártyát állít ki, vagy az eljárást végzéssel megszünteti. Az üzemeltető törlési kérelme alapján, a hatóság a játékautomatát törli a nyilvántartásból

Kulcsszavak: szerencsejáték játékautomata regisztrációs kártya kiállítása törlése kérelem

Játékautomata regisztrációs kártya kiállítása iránti kérelmet (működtetni kívánt játékautomata bejelentése nyilvántartásba vétel céljából) gazdálkodó szervezet terjeszthet elő.

Játékautomata törlése iránti kérelmet az a gazdálkodó szervezet terjeszthet elő, amelynek, illetve akinek játékautomatája szerepel a szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) nyilvántartásában.

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján is eljárhatnak, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

A játékautomata regisztrációs kártya iránti kérelmet játékautomatánként, az SZF_01 jelű „Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt” elnevezésű űrlapon kell benyújtania a hatóság  részére.

A bejelentés elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján (egyéni vállalkozó esetében), vagy Cégkapuján (az egyéni vállalkozó kivételével a gazdálkodó szervezetek) keresztül ÁNYK űrlap benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

Játékautomata nyilvántartásba vételi kérelem esetén a kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

További benyújtandó iratok:

A játékautomata regisztrációjára irányuló beadvány elektronikus előterjesztését akkor célszerű választani, ha rendelkezésre áll a játékautomatára vonatkozó, a mérésügyi hatóság által digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel ellátott hitelesítési bizonyítvány.

Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, de az ügyfél nem rendelkezik digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel ellátott hitelesítési bizonyítvánnyal, akkor a bizonyítvány egy eredeti példányát személyesen vagy postai úton kell továbbítani a hatóság részére.Személyesen és postai úton benyújtott kérelemnél egyidejűleg kell csatolni az érvényes hitelesítési bizonyítvány egy eredeti példányát, valamint az első féléves játékadó befizetésének igazolását.

Játékautomata törlése iránti kérelem esetén a kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

További benyújtandó iratok:

Egyidejűleg regisztrálás és törlés egy űrlappal nem intézhető, és egy űrlappal kizárólag egy játékautomatával összefüggésben lehet kérelmet előterjeszteni.

Mind a játékautomata nyilvántartásba vételi, mind a törlési eljárás illetékmentes.

Az üzemeltetőt a játékautomata üzemeltetéssel kapcsolatban játékadó fizetési kötelezettség terheli. Az első félévre vonatkozó játékadót, amelynek éves összege játékautomatánként 60.000,-Ft, az üzemeltető köteles a játékautomata nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtását megelőzően, a további időszakokra vonatkozó adóösszeget pedig félévente előre kell bevallani és megfizetni. Ha a nyilvántartásba vétel, a hitelesítési bizonyítvány érvényessége miatt nem lehetséges teljes 6 hónapra, akkor játékadó arányos részét kell bevallani és megfizetni.

Játékautomata regisztrációs kártya kiállítása iránti kérelem esetén a játékautomata üzemeltetőjének a kérelem benyújtását megelőzően - a játékadó bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg - felügyeleti díjat kell fizetni, melynek összege félévente, játékautomatánként, 10 ezer forint. Ha a játékautomata nyilvántartásba vétele a féléves időtartamot nem éri el, a játékautomatát üzemeltető a felügyeleti díj arányos részét köteles megfizetni.

A felügyeleti díjat készpénz-átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára. Az üzemeltető a felügyeleti díj megfizetése mellett köteles a hatósághoz a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat SZF_35 jelű űrlapon történő benyújtására is. A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését nem pótolja. Az átutalás „közlemény” rovatában az üzemeltetni kívánt játékautomata mérésügyi azonosító számát kell feltüntetni.

A hatóság a nyilatkozattételi vagy díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a felügyeleti díjat határozattal állapítja meg és annak megfizetésére kötelezi a játékautomata üzemeltetőjét.

A felügyeleti díj számítása, megfizetése és nyilvántartása 1000 forintban történik, az általános kerekítési szabályok szükség szerinti alkalmazásával. A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Ha a kötelezett az előírtnál nagyobb összegű felügyeleti díjat fizetett be a hatósághoz (túlfizetés), a hatóság a túlfizetés összegét a kötelezett kérelmére a kötelezett más felügyeleti díjfizetési kötelezettségére számolja el, vagy kérelemre visszatéríti.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

Nyilvántartásba vételi kérelem esetén, a hatóság a játékautomatát nyilvántartásba veszi és igazolást, regisztrációs kártyát állít ki, vagy az eljárást végzéssel megszünteti. Az üzemeltető törlési kérelme alapján, a hatóság a játékautomatát törli a nyilvántartásból.

Az üzemeltető játékadó-fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, ameddig a játékautomata a szerencsejáték-felügyeleti hatóság nyilvántartásában szerepel. Az adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén , /ha az üzemeltető a nyilvántartásba vételi időszak lejártát követően a következő féléves időszakra vonatkozóan (vagy a regisztrációs kártya érvényességéig)/ a játékadó kötelezettségének nem tett eleget, a hatóság az érintett játékautomatát határozattal, hivatalból törli a nyilvántartásból.

A hatóság a játékautomatát a kérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb hitelességének időtartamára veszi nyilvántartásba. A játékautomata a bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítése nélkül nem üzemeltethető.

A hatóság csak azokat a játékautomatákat veszi nyilvántartásba, amelyek rendelkeznek a mérésügyi szerv által kiállított érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal és az előírt műszaki követelményeknek megfelelnek.

A szerencsejáték céljára szolgáló eszköz kizárólag gyártó által kezdeményezett típusvizsgálatát, valamint az üzemeltető által kezdeményezett hitelesítési eljárását a mérésügyi szerv (https://mkeh.gov.hu/meresugy) végzi a mérésügyi jogszabályok figyelembevételével.

A típusvizsgálat alapján kiadott hitelesítési engedélyben a mérésügyi szerv meghatározza, hogy a berendezés műszaki tulajdonságai alapján pénznyerő automatának vagy játékautomatának minősül.

A mérésügyi szerv – a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – a hitelesítési vizsgálat alapján állítja ki a hitelesítési bizonyítványt.

Az üzemeltető kérelme alapján a játékautomata nyilvántartásból történő törlése esetén a törlés időpontja nem lehet korábbi, mint a kérelem előterjesztésének időpontja, a játékautomata visszamenőleges törlésére nincs lehetőség.

A játékautomata üzemeltetője köteles a regisztrációs kártyát a játékautomatán jól látható helyre felragasztani. Amennyiben játékautomata érvényes regisztrációs kártya nélkül üzemel, a hatóság az üzemeltetővel szemben bírságot szabhat ki, illetve intézkedést kezdeményez a települési önkormányzat jegyzőjénél az üzlet legalább 30 napra történő bezáratására. Az üzemeltető az általa üzemeltetett, közterületen, vagy a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben meghibásodott, üzemképtelen játékautomatát 3 munkanapon belül köteles megjavíttatni, vagy gondoskodnia kell annak elszállításáról.

Nyilvántartásba vételi kérelem esetén, a rendelkezésre álló ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 15 nap. Nyilvántartásból történő törlési kérelem esetén, az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf01/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf35/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF