TAKARNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE IRÁNTI KÉRELEM JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI EGYÉB SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A 1997. évi CXLI. törvény 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t jelöli ki. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. vhr. 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

Kulcsszavak: TakarNet, csatlakozás, ingatlan, tulajdon,

A jogszabályban meghatározott cégek, a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezetek, Egyéni vállalkozók számára.

A jogszabályban meghatározott cégek, a jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, egyéni vállalkozók TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet terjesztenek elő.

A kérelem elbírálásához a megfelelő indokláson kívül cégeknek a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolniuk:
    A cég eredeti, hiteles vagy közjegyző által hitelesített aktuális (30 napnál nem régebbi) cégkivonatát,
•    aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolatát,
•    TakarNet engedélyezési eljárás átutalásának banki igazolását.

A fentiektől eltérően, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet alapján, amennyiben a kérelmező a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. a képviselet igazolására szolgáló iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 113/E. § szerint a felszámoló szervezet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérelméhez, a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek részére előírtakon túl mellékelni kell a felszámolók névjegyzékének vezetésére kijelölt hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a szervezet szerepel a felszámolók névjegyzékében.

Egyéni vállalkozóknak a kérelemhez (természetes személyek részére rendszeresített formanyomtatvány kitöltve 2 pld.-ban) csatolniuk kell a Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Hatósági Bizonyítványát (eredeti példányt) arról, hogy a kérelmező jelenleg is egyéni vállalkozóként van nyilvántartva. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vállalkozó tevékenységi körét is, ami igazolja a földhivatali adatok on-line módon történő lekérdezésének indokoltságát.

A díj mértéke 3 000 forint.

Az engedélyezési eljárásért fizetendő díjat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. - Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság - MÁK számlaszám: 10032000-00332921-00000062 számú "Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Földmérési és távérzékelési tevékenység bevételei" bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. - Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság - 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1592 Budapest, Pf. 585.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/magunkrol/kapcsolat

Miniszterelnökség Hatósági ügyekért felelős államtitkárság 1055 Budapest Honvéd utca 13-15. Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

A TakarNet földhivatali számítógépes rendszerhez történő csatlakozás menete a következő:
1.  Hozzáférési jogosultság (csatlakozási engedély) kérése az előírt  kérelem nyomtatvány benyújtásával és a 3000 Ft eljárási díj befizetésével
2.  Engedély birtokában Szolgáltatási szerződés kötése

A - TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek  és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára - kitöltését segítő és nyomtatást támogató felület a https://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/tsziikjszjszneszsz választásával érhető el.

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre és AVDH hitelesítést követően csatolmányaként megküldhető. A nyomtatvány beküldése a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül jelenleg nem biztosított, de hamarosan lehetőség nyílik rá.
Címzettnek Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t szükséges kiválasztani.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 72-75. §-a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824, valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 112/A. §-a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41465 tartalmazza.

A TAKARNET engedélyezési eljárás, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (2) bekezdése http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27115 állapítja meg.

A TakarNet szolgáltatások igénybevételének további feltételeit, valamint az adatszolgáltatás részleteit a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5-8. § http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126338 határozza meg.

BFKH FTFF