Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenység engedélyezése

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenység megkezdéséhez az MNB előzetes engedélye szükséges.

Kulcsszavak: foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenység, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, engedélyezési eljárás, tevékenységi engedély, MNB, Magyar Nemzeti Bank

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapításához az MNB előzetes engedélyére nincs szükség.

Magyarország területén foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény zártkörűen működő részvénytársaság vagy EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény magyarországi fióktelepe formájában alapítható.

A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi engedélyének megadásához előzetesen kikéri az EGT másik állama hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának véleményét, ha a tevékenykedni kívánó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

a) más EGT-államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény leányvállalata;

b) más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő vagy biztosító anyavállalatának leányvállalata;

c)  ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy tulajdonosa valamely más EGT-államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben minősített befolyással rendelkezik.

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt alapíthat:

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tevékenységét az MNB végleges tevékenységi engedélyének birtokában kezdheti meg.

Az MNB tevékenységi engedélyezési eljárása során a magyar nyelv használata kötelező, az ügyfél köteles az iratok hiteles magyar nyelvű fordítását biztosítani.

Külföldi kérelmező kizárólag kézbesítési megbízottja útján fordulhat az MNB-hez.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül szükséges megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet az MNB elutasítja, ha a kérelmező az e törvényben és más jogszabályokban előírt feltételeknek nem felel meg, illetőleg a feltételeknek való megfelelést hitelt érdemlő módon nem igazolta, valamint megtévesztő vagy valótlan adatot közölt.

A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet az MNB elutasítja, ha a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények és más személy között fennálló, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti szoros kapcsolat, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekkel szoros kapcsolatban álló személyre vonatkozó, más EGT-államban alkalmazott jogszabályok akadályozzák a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények feletti hatósági felügyelet gyakorlását. Az e bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzéséhez szükséges információkat az MNB rendelkezésére kell bocsátani.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását igazoló okirat megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles az MNB-nél a tevékenységi engedély kiadását kérelmezni.

Az ügyintézési határidő három hónap, amely a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve a tényállás tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB az eljárás során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napjától számítandó.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos részletes útmutató a

https://www.mnb.hu/letoltes/4-3-1-1-engedelyezesi-utmutato-a-foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltatasi-tevekenyseg-megkezdesenek-engedelyezese.pdf linken található.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény tevékenységének engedélyezésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen található: https://www.mnb.hu/letoltes/4-3-1-2-1-gyakori-kerdesek-es-valaszok-foglalkoztatoi-nyugdijszolgaltatoi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezesevel-kapcsolatban.pdf

Az informatikai szabályzatokkal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen található:  https://www.mnb.hu/letoltes/4-3-1-2-2-gyakori-kerdesek-es-valaszok-informatikai-szabalyzatokkal-kapcsolatban.pdf

A pénzmosási szabályzattal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen található:   https://www.mnb.hu/letoltes/4-3-1-2-3-gyakori-kerdesek-es-valaszok-penzmosasi-szabalyzattal-kapcsolatban.pdf

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerinti belső szabályzat elkészítésével kapcsolatos segédlet az alábbi elérhetőségen található: https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/szabalyzatok-segedletek/segedlet-a-belso-szabalyzat-elkeszitesehez

A belső kockázatértékelés elkészítése során a kérelmező köteles figyelembe venni a nemzeti kockázatértékelés eredményét, amellyel kapcsolatban az MNB honlapjának következő oldalán található további tájékoztatás: https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/fontos-informaciok-dokumentumok

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi engedély megadására irányuló eljárásért 700 000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.  A díj megfizetését tanúsító okiratot a tevékenységi engedély iránti kérelem mellékleteként kell az MNB részére benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyes-engedelyezesi-es-nyilvantartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazott-igazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf

Magyar Nemzeti Bank, Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

MNB