Kecskemét - A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről

Ha nincs temetésre köteles hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem tudja vállalni a temetés költségeit.

Kulcsszavak: Köztemetés, Hozzátartozó, Örökös

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles hozzátartozók.

A köztemetés iránti kérelmeket Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kell benyújtani. 

Ha az elhunyt eltemettetésére köteles személy kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy a felszólítás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül gondoskodjék elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről.

A köztemetés elrendelésére a tudomásszerzéstől, vagy a kérelem benyújtásától számított huszonegy napon belül kerül sor.

 Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Kizárólag személyesen intézhető.  

A kérelmet személyesen, a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak

Érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély).

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A kérelemhez mellékelni kell: eredeti halotti anyakönyvi kivonatot és az eredeti halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát, az elhunyt személlyel érvényben lévő tartási-,             életjáradéki-, gondozási-, vagy öröklési szerződés másolatát.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

  • a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.  A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: aki a temetést szerződésben vállalta;

  • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
  • Ha az eltemettetésére köteles személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.
  • Amennyiben az eltemettetésére köteles személy az elhunyt eltemettetéséről a megjelölt határidőn belül nem gondoskodik, elrendeli az elhunyt köztemetését.  
  • A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a köztemetés költségének megfizetése alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető vagy részlet fizetés engedélyezhető az eltemettetésre köteles személyt számára.
  • Ha a haláleset nem a bejelentett lakóhelyen történt, az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti és a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
  • A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenységet, tárolást és a halottszállítás díját is.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelete.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásának 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete  

Kecskemét Település