VESZPRÉM - Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokos a jegyzőtől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: Birtokvédelmi eljárás

Az a birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítanak.

A birtokos bárkivel szemben benyújthatja a kérelmet, kivéve azt, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

A birtokvédelmi kérelmet benyújtó fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa, vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat.

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósult.

A papír alapon előterjesztett kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány ellenérdekű fél szerepel a kérelemben.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A jegyző birtokvédelmi kérelem tárgyában hozott határozatát a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani. 

Ennek elmulasztása közigazgatási végrehajtási eljárás megindítását eredményezheti.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül (tolmács kirendelése esetén 30 napon belül) folytatja le.

Az ügyintézési idő a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Az eljárási határidőbe nem számít bele

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított 3 napon belül nyilatkozattétel céljából hivatalos iratként postai úton vagy elektronikusan megküldi az ellenérdekű félnek, aki a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehet.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A jegyzői birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását (bírósági felülvizsgálat).

Eljáró bíróság: a Veszprémi Járásbíróság.

A kötelező tartalmi elemeket nem, vagy hiányosan tartalmazó kérelmet a jegyző elutasítja.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tények tekintetében a jegyző nem folytat hivatalból bizonyítást. A jegyző a birtokvédelmi kérelem alapján tárgyalást nem tarthat, de a felek a bizonyítási eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Tanúként csak az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható.

A jegyző (nevében eljáró köztisztviselő) a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után, vagy abban az esetben, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás, csak közvetlenül a bíróságtól kérheti.

A birtokos, döntése szerint egy éven belül is fordulhat közvetlenül a bírósághoz.

Papíralapon benyújtható kérelem elérhetősége:  Birtokvédelmi kérelem

Elektronikus úton a fenti kérelem e-papíron vagy elektronikus űrlapon küldhető meg.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: E-Önkormányzati Portál

Veszprém Település