Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény (TAVIT_01)

Az öregségi nyugdíjban részesülő személy részére a fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermekének ápolása jogcímén támogatás állapítható meg. Az igény elbírálása az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőző 20 évig tartó gondozási időszak alapján, a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételek figyelembevételével történik.

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának összege havi 50 000 forint.

Kulcsszavak: nyugdíj, támogatás, gyermekápolás, gyermekgondozás, beteg gyermek, súlyosan fogyatékos, tartós ápolás, időskori támogatás, TAVIT, TAVIT01, TAVIT_01, TÁVIT

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítását az a személy kérheti, aki:

A 20 év ápolási időbe több gyermek ápolásának, gondozásának időtartama is beszámítható feltéve, ha ezek nem egymást átfedő időszakok.

A 20 év ápolási idő bizonyítására alkalmas, ha a szülő számára megállapításra került gyermekek otthongondozási díja (GYOD), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj (ideértve a nem a Szt. alapján megállapított ápolási díjat is), emelt összegű ápolási díj vagy kiemelt ápolási díj, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított gyermekgondozási segély, vagy gyermekgondozást segítő ellátás (GYES).

Arra az ápolási időtartamra vonatkozóan, amikor az igénylő nem részesült a fenti ellátásokban, bizonyítania kell, hogy az általa ápolt, gondozott gyermeke súlyosan fogyatékosnak vagy tartósan betegnek minősült és ezen időszakban legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

A kérelmet előterjesztheti az igénylő, törvényes képviselője (gondnok), illetve meghatalmazottja.

Ki kell tölteni az ellátás igényléshez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt, melyhez javasoljuk mellékelni a „benyújtandó dokumentumok”-nál megjelölt iratokat.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyintézési határidő 60 nap. A támogatás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A támogatásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Kérelmezőnek az űrlapon tett nyilatkozata alapján, a nyugdíjmegállapító szerv az ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, emelt összegű vagy kiemelt összegű ápolási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára, az otthoni munkavégzésre, a gyermek otthonában történő ápolására vonatkozó adatokat ellenőrzi, illetve szükség esetén beszerzi.

Az igényhez lehet mellékelni:

Amennyiben ügyfél olyan ápolási időt kíván elismertetni, mely alatt a fenti ellátásokban nem részesült, az igény benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell:

A támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A támogatásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt  érhető el. 

NYUFIG_ESZF