Távszerencsejáték játékterv ideiglenes eltérésének (kitelepülés) jóváhagyása iránti kérelem

A távszerencsejáték szervezője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság jóváhagyó döntését kérheti a játéktervtől való ideiglenes eltérés jóváhagyása iránti kérelemmel a legfeljebb folyamatosan 15 napra szóló kitelepüléshez, amelynek indoka lehet valamilyen nagyszabású sportesemény kapcsán a játékosok szélesebb körű bevonása a játékba. A kérelmet a szervező az SZF_38 jelű nyomtatványon terjesztheti elő. Kitelepülésenként (eltérésenként) külön eljárásokat kell kezdeményeznie adott nyomtatvány újbóli kitöltésével. Ilyen kitelepülésre a hatóság évente 2 alkalommal biztosíthat lehetőséget.

Kulcsszavak: szerencsejáték távszerencsejáték játékterv ideiglenes eltérés kitelepülés jóváhagyás kérelem

Érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező távszerencsejáték szervező

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) a távszerencsejáték szervezésére engedéllyel rendelkező szervező kérelmére, naptári évenként legfeljebb 2 alkalommal engedélyezheti a távszerencsejáték szervezőnek jóváhagyott sportfogadás közterületen, a közönség számára nyitva álló épületben vagy a szervező által biztosított helyszínen történő szervezését, közvetítését. Kitelepülés esetén a szervező a hatóság jóváhagyásával legfeljebb folyamatosan alkalmanként 15 napra, időlegesen térhet el a jóváhagyott játéktervtől. Az időleges eltérés időtartama alatt az eredeti játékterv nem módosítható.

A távszerencsejáték szervező a játéktervtől történő ideiglenes eltérés (kitelepülés) jóváhagyásának kivételével - sem közvetve sem közvetlen módon - nem biztosíthat helyszínt vagy műszaki eszközt a játékosok részére, kizárólag internethez való hozzáférés biztosítása nem minősül szerencsejáték-közvetítésnek.

A távszerencsejáték keretében nyújtott szerencsejáték szervezés közterületen, illetve a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben – a kitelepülés jóváhagyásától eltekintve - nem közvetíthető,

Amennyiben a hatóság jóváhagyja a játéktervtől való ideiglenes eltérést a távszerencsejáték szervezőnek, úgy rövid időre e szervezőnek széleskörű lehetősége nyílik sporteseményre történő fogadás tekintetében a játékosok szélesebb körét bevonni a távszerencsejátékba.

Ebben az esetben a szervező a játékosok részére a távszerencsejátékban való részvételhez biztosíthat műszaki eszközt.

A kérelem a hatóság által rendszeresített SZF_38 jelű „Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására” elnevezésű formanyomtatványon az ügyfél Cégkapuján keresztül a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban az online kaszinó játékterv módosításával kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljeskörűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (távszerencsejáték játékterv ideiglenes eltérését határozattal jóváhagyja).

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni a tartalmi előírásokat is figyelembe véve. A kérelemhez csatolandó mellékleteket adathordozón is benyújthatja a kérelmező, ha a terjedelme ezt indokolja:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege kérelmenként 200 ezer forint.

A díjat készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot).

Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kitelepülés során a távszerencsejáték szervezőnek be kell tartania a jóváhagyott játéktervben foglaltakat, illetve a kitelepüléssel kapcsolatban hozott hatósági döntésben foglaltakat, eltérő szervezői magatartás esetén a szervező szankcionálása merülhet fel.

A kitelepülésre irányuló kérelmében a szervezőnek ki kell térnie arra, hogy a kitelepülést milyen időszakra, pontosan mely helyszínen, naponta mely időszakban, milyen szolgáltatásokkal áll a játékosok rendelkezésére, hogyan biztosítja a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolítását a kitelepülés helyszínén, milyen elképzelései vannak a kitelepülés kivitelezésére, amelyeket a hatóságnak figyelembe kell vennie döntése során.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor - a kérelem elutasítását kivéve - a hatóság határozattal a távszerencsejáték szervező játéktervtől való ideiglenes eltérésre, kitelepülésre vonatkozó kérelmét jóváhagyja.

A játékterv ideiglenes eltérés iránti kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf38/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF