FÖRI - Űrlap közigazgatási keresetlevél benyújtásához

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási pert keresetlevél benyújtásával lehet megindítani, melyet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felé az ügyfélnek három esetben van lehetősége keresetlevél benyújtására:

- a hatósági eljárásban meghozott közigazgatási határozattal,

- a helyszínen alkalmazott közigazgatási figyelmeztetéssel, valamint

- a közlekedési jogsértéssel összefüggő elismert közigazgatási bírság kiszabásával szemben.

Kulcsszavak: Keresetlevél közigazgatási per kezdeményezéséhez

A keresetlevél benyújtására az jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti.

A keresetlevelet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósághoz, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve kell eljuttatni. A keresetlevelet ügyfeleink postai úton, vagy az erre a célra rendszeresített ÁNYK nyomtatványkitöltőn keresztül, Ügyfélkapus kézbesítés útján is benyújthatják. Jogi képviselő igénybevétele esetén az elektronikus kapcsolattartás kötelező.

A keresetlevél tartalmazza

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,

c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevél benyújtásának határideje a vitatott döntés közlésétől számított 30 nap. 

 

1. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

2. Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. 

Az eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 forint. Az illetéket előzetesen leróni nem kell, azt annak kell megfizetnie, akit a bíróság erre kötelez.

A vitatott cselekményt foganatosító közigazgatási szerv (jelen esetben a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság) megvizsgálja döntése jogszerűségét, és amennyiben döntést saját hatáskörben nem vonja vissza vagy nem módosítja, a keresetlevelet az eljáró Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság részére 15 napon belül továbbítja.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság holnapján, a www.fori.hu oldalon hamarosan elérhető lesz a keresetlevél kitöltését könnyítő ÁNYK nyomtatvány, melyet az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is eljuttathat hozzánk. A nyomtatvány rendelkezésre állásáig a keresetlevelét postai úton juttathatja el hozzánk.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

FÖRI