Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozást írhat elő, ha a veszélyeztetett állományú halfaj védelme, valamely védett halfaj védelme, mentett egyedek védelme, állategészségügyi vagy ökológiai veszélyhelyzet hatásának mérséklése érdekében indokolt.

Kulcsszavak: halászat, horgászat, mennyiség, korlátozás, felmentés, jogszabály, kérelem

A kérelmet az a halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

Az alábbi adatok megadása szükséges:

halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület, vízterületrész megnevezése (folyók esetében fkm.), halfaj megnevezése, kérelem indokának leírása.

60 nap teljes eljárásban.

20 hektárnál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő által készített engedélyezési dokumentációt kell csatolni.

2000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 12 000 Ft szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárás díja.

A vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalban, őshonos halfajokra vonatkozóan további méret- vagy mennyiségi korlátozás elrendelése esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen, annak kézhezvételét követően 15 napon belül fellebbezhet. Fellebbezni csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A fellebbezést az elsőfokú hatósághoz kell benyújtani és a megyei kormányhivatal bírálja el. A fellebbezési eljárás díja 10 000 Ft.

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott
halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozást írhat elő, ha az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen veszélyeztetett állományú halfaj védelme, valamely védett vagy veszélyeztetett halfaj védelme, mentett, visszatelepített vagy telepített egyedek védelme, állategészségügyi vagy ökológiai veszélyhelyzet hatásának mérséklése, túlhasznosítás megakadályozása vagy illegális halászati és horgászati tevékenység felszámolása vagy kiemelkedően fontos közérdek biztosítás érdekében indokolt. Közösségi jelentőségűnek nem minősülő fogható halfajok esetében a halgazdálkodási hatóság az adott vízterületen elhanyagolható mértékben vagy nem szaporodó, telepítéssel fenntartott állományú halfaj hasznosítása, azaz az okszerű gazdálkodás biztosítása vagy jelentős sportesemény megrendezése érdekében is meghozhatja ezeket az intézkedéseket. Közösségi jelentőségű fogható halfajok esetében a halgazdálkodási hatóság közegészségügyi, ill. közbiztonsági okból, a halállományok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében, kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából, az érintett halállomány nagyságához mérten kis egyedszámú szelektív kifogás, tartás, illetve hasznosítás érdekében, más hasznos víziállatok, valamint természetes vízi élőhelyek védelme érdekében vagy más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól történő megóvása érdekében engedélyezhet a méret- vagy mennyiségi korlátozás alól felmentést.

Ki a halgazdálkodásra jogosult? - az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója Mi a halgazdálkodási vízterület? - az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt Mi a méret- és mennyiségi korlátozás? - adott halfajra vonatkozóan a kifogható egyed legkisebb mérete számszerűen megadva és a naponta kifogható egyedek mennyisége. Mi a fajlagos tilalmi idő? - az egyes halfajok kifogását tiltó naptári időszak Mit kell érteni a halászati szakvélemény alatt? - adott vízterületre, ill. adott halfajra egy, a szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő által készített, az élőhelyi adottságokat figyelembe vevő, valamint a telepítéseket és az érintett fajok adott élőhelyre vonatkozó ívási lehetőségeit részletesen bemutató szakvélemény.

EKEIDR2