GYÖNGYÖS – MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM ADÓÜGYEKBEN

Amennyiben az adózó az adótartozását nem tudja megfizetni, törvényi keretek között szabályozott adómérséklésre, illetve fizetési könnyítésre irányuló kérelmet nyújthat be az önkormányzati adóhatósághoz.

Kulcsszavak: méltányossági kérelem Gyöngyös; adómérséklési kérelem Gyöngyös fizetési halasztás Gyöngyös; részletfizetés Gyöngyös

Adótartozással érintett adózó

Az adótartozás mérséklésére, az adó megfizetésére irányuló fizetési halasztás és részletfizetés kérelemre induló eljárás, vagyis az adózó fizetési gondok esetén méltányossági, fizetési könnyítésre irányuló kérelmet nyújthat be az önkormányzati adóhatósághoz. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 201.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a beszedéssel megállapított adó (idegenforgalmi adó, adók módjára behajtandó köztartozás) kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti (Art. 201.§ (3) bekezdése).

Az Art. 198.§ (1) bekezdése alapján fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a) kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, és

b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Nem engedélyezhető mérséklés, halasztás, fizetési könnyítés, a már beszedett, befizetett helyi adóra.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a kérelem benyújtására az "ASP-ADO-MK Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva kell személyesen vagy postai úton az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani.  A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton érhető el, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva azASP-ADO-MK Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem” iForm típusú űrlapon.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a méltányossági, fizetési könnyítésre irányuló kérelmét az alábbi dokumentumok benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokat alátámasztó közüzemi számlák másolata.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az önkormányzati adóhatóság a méltányossági eljárás lefolytatását követően határozatot hoz. Az adózó az önkormányzati adóhatóság határozatában foglalt esedékességi időpont(ok)ban, az abban meghatározott módosított adóösszeget(-összegeket) köteles megfizetni.

A méltányossági eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-02000004 számú Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés, annak elbírálása céljából 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Az Art. 198. § ((7) bekezdése értelmében, ha az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást járulékaival együtt egy összegben köteles megfizetni.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település