Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

A töltő gazdálkodó szervezet számára engedélyt ad a gázpalackok műszaki biztonsági felügyeletét ellátó hatóság, hogy a palackba a korábban engedélyezett töltettől eltérő töltetet töltsön.

Kulcsszavak: Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet

Töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet adatai:
- neve:
- székhelye, illetve telephelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
- a kérelem tárgya:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai, 
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető 
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

60 nap

A gázpalack adatai:
– gyártómű neve,
– gyártási év
– próbanyomás
– hőmérséklet határok 
– űrtartalom
– darabszám
Engedélyezett töltet 
– megnevezése
– mennyisége
– tulajdonságai
– halmazállapota
Kérelmezett töltet
– megnevezése
– mennyisége
– tulajdonságai
– halmazállapota
A Gázpalack Biztonsági Szabályzatban vagy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozására Vonatkozó Szabályzat (RID) előírásaiban nem szereplő gáztöltet esetén csatolni kell az új gáztöltet jellemzőit tartalmazó leírást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét (20.000 Ft gázfajtánként) jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni. (készpénzutalási megbízás vagy átutalási megbízás)
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai:

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Budapest főváros, Pest megye, (*)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron megye
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Zala megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Fejér megye (**), Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
(*) Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
(**) kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

Kinek kell címezni a fellebbezést? Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály részére; Hova kell benyújtani a fellebbezést? A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, a benyújtási határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 nap; a fellebbezési illeték mértékének meghatározása az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.
Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Minden esetben hatósági határozat kell a töltet megváltoztatáshoz? A Szabályzat értelmében, ha nem hidrogén töltetre engedélyezett palack töltetét kívánják megváltoztatni, vagy ha a palackba olyan gázt akarnak tölteni, amely a Szabályzatban vagy az ADR/RID előírásokban szerepel, akkor a töltet megváltoztatásáról a hatóság felügyelője dönt az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés alkalmával, de ehhez kell a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezetnek a palack új töltetre való alkalmasságát igazoló nyilatkozata. 
Lehet gyorsítani az eljáráson? Igen, soron kívül ügyintézésre is van lehetőség 50 %-os felár ellenében.
Befizethetem előre az eljárási díjat? Igen, ebben az esetben az átutalási megbízáson, vagy készpénz utalási megbízáson fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, a kérelemben pedig a befizetés azonosításához szükséges adatokat, azonosító számot, díj összegét, befogadás időpontját, a bank nevét.

 

Az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.

EKEIDR2