VESZPRÉM-KRÍZIS TÁMOGATÁS

A veszélyhelyzet időtartama alatt a munkaviszonyból származó jövedelmüket elvesztő személyek támogatására szolgáló rendkívüli települési támogatás. 

Kulcsszavak: krízis, krízis támogatás,

Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy, akinek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel vagy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel vagy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnt a munkaviszonya és a kérelem benyújtásának időpontjában álláskeresőként regisztrált személy, vagy munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy vagy egyedülálló szülő/törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.).

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Krízis támogatási kérelem

A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről igazolás.

A munkaviszony megszüntetéséről szóló irat és az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, álláskeresés tényét igazoló irat, vagy a fizetés nélküli szabadságot elrendelő illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szüneteléséről szóló dokumentum.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A krízis támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás ugyanazon személynek naptári évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg és a támogatás ismételt megállapítása között legalább 30 napnak kell eltelnie.

A krízis támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege: 30.000 Ft.

Nem állapítható meg krízis támogatásként rendkívüli települési támogatás annak a személynek, akinek elhelyezése a családok átmeneti otthonában vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben biztosított.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település