KH FNKF Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzés - Közbeszerzési Hatóság

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az előírt feltételeknek megfelelő olyan közbeszerzési szakember, akit a Közbeszerzési Hatóság felvett az általa vezetett névjegyzékbe. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó olyan büntetlen előéletű természetes személy, aki rendelkezik a vonatkozó felsőfokú végzettséggel, felelősségbiztosítással és közbeszerzési gyakorlattal, továbbá a kötelező közbeszerzési szakmai képzésen igazoltan részt vett és eredményes vizsgát tett. 

Kulcsszavak: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, faksz névjegyzék, közbeszerzési szakértői névjegyzék, közbeszerzési szakértő, közbeszerzési szaktanácsadó, faksz

A névjegyzékbe vételt olyan természetes személy kezdeményezheti, aki

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja alapján naprakészen vezeti
és honlapján közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
névjegyzékét (a továbbiakban: névjegyzék).
A kérelem benyújtásának módja:
A névjegyzékbe vétel iránti kérelem kizárólag ügyfélkapun keresztül, a Hatóság
által rendszeresített és a honlapjáról letölthető űrlap és
a szükséges mellékletek benyújtásával terjeszthető elő.
 A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél,
- közbeszerzési gyakorlat meglétéről szóló, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint kiállított igazolás,
- a felelősségbiztosítás meglétéről szóló, az érintett biztosító által kiállított olyan
kötvény/igazolás, amely alátámasztja a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletben előírt feltételek kérelem
benyújtásakor való fennálltát - amennyiben a kérelmező független
szaktanácsadóként kíván tevékenykedni,
- 60.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjnak a Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett, 10032000-01720361-00000000 számú számlájára történt megfizetéséről
szóló igazolás,
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem álltáról,
- igazolás a 2018. december 31-ig kiállított és korábban még fel nem használt
továbbképzési tanulmányi pontokról.
Amennyiben a kérelmező kizárólag az ajánlatkérőnek minősülő munkáltatója
számára kíván szaktanácsadói tevékenységet végezni, csatolni kell a munkáltatói
igazolást. Ebben az esetben a kérelmezőnek nem szükséges Rendelet szerinti
felelősségbiztosítással rendelkezni.
A büntetlen előéletre vonatkozóan nem szükséges erkölcsi bizonyítványt csatolni,
az e tekintetben megkövetelt feltétel fennálltát a Hatóság a Bűnügyi Nyilvántartó
Hatóság közreműködésével adatigénylés útján ellenőrzi.
A közbeszerzési gyakorlat igazolása
A névjegyzékbe történő bejegyzés egyik feltétele a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletben előírt - többféle -
közbeszerzési gyakorlat valamelyikének megfelelő igazolása. A kérelem
benyújtását megelőző 3 éven belüli közbeszerzési gyakorlat igazolásának
legjellemzőbb módja a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-ában vagy 12. §-ában előírtak alkalmazása.
A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a közbeszerzési gyakorlat a Kbt.
5-7. §-a szerinti ajánlatérőnél vagy annak megbízásából a kérelem benyújtását
megelőző három éven belül legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítása, ezen felül legalább tíz közbeszerzési eljárásban folytatott 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
1. §-a 5. pont 5.1. alpontja szerinti közbeszerzési, illetve ellenőrzési tevékenység
elvégzésével igazolható a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-ában megjelölt tartalmi követelmények
figyelembevételével.
Amennyiben a kérelmező tevékenységét lebonyolító szervezet keretében végezte,
úgy a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak alapján kiállított közbeszerzési gyakorlat
igazolása mellett a 8. §-ban előírtakat is figyelembe kell venni. Ennek megfelelően
a kérelemhez csatolni szükséges az ajánlatkérőtől származó olyan igazolást is,
amelyből megállapítható, hogy a lebonyolító szervezet megbízást kapott az
ajánlatkérőtől az igazolt eljárás lebonyolítására.
Abban az esetben, ha a kérelmező a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-ában rögzítettek alapján kívánja
igazolni közbeszerzési gyakorlatát, a kérelem benyújtását megelőző három éven
belül legalább ötven közbeszerzési eljárás tekintetében az 1. § 5. pont 5.1. alpontja
szerinti közbeszerzési, illetve ellenőrzési tevékenységről szóló igazolást szükséges
csatolni a fentiek figyelembevételével kiállított igazolás megküldésével.
A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. §-ában előírtaknak megfelelően a Hatóság ellenőrzi az igazolt
közbeszerzési eljárások nyilvántartásban való szereplését. Erre tekintettel különös
figyelmet szükséges fordítani arra, hogy az adott eljárás azonosító száma –
EKR/KBE azonosító - minden esetben szerepeljen az igazoláson. Amennyiben
valamely elismertetni kívánt eljárás nem lelhető fel az EKR-ben vagy a KBA-ban,
úgy az nem fogadható el a kérelmező közbeszerzési gyakorlataképpen. Az
eljárások ellenőrizhetősége és egyértelmű beazonosíthatósága érdekében – a
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakon túl – javasolt az igazolásban megjelölni az adott
eljárás tárgyát, az eljárás meghirdetésének/megkezdésének dátumát, továbbá
teljes körű lebonyolítás igazolása esetén az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
megjelenésének időpontját is, tekintettel a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra.
A közbeszerzési gyakorlatról szóló igazolás legalább 11-es betűmérettel kerüljön
kiállításra.
A névjegyzékbe történt bejegyzés megújításának kérelmezése
A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítható. A megújítás iránti kérelem a
névjegyzékbe vétel hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül nyújtható
be a Hatósághoz. Megfelelőség
esetén a Hatóság a névjegyzékbe vétel hatályát a névjegyzékbe történt
bejegyzés/előző megújítás hatályának lejártát követő naptól újítja meg.
A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a bejegyzés megújítására a
névjegyzékbe vételre vonatkozó szabályok az irányadóak az alábbi eltéréssel:
1. Ha a kérelmező közbeszerzési gyakorlatát a  11-12. §-a szerint
igazolja, az ott meghatározott követelményektől eltérően – a kérelem
benyújtását megelőző három éven belül –
- legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vagy
- legalább huszonöt közbeszerzési eljárás tekintetében a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § 5.
pont 5.1. alpontja szerinti közbeszerzési tevékenységre vagy ellenőrzési
tevékenységre vonatkozóan igazolhatja.
2. A megújítási kérelem benyújtásakor nem kell igazolnia a kérelmezőnek azt,
hogy rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
3. 40.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat szükséges megfizetni.
A közbeszerzési gyakorlat a megújítási kérelem benyújtását megelőzően korábban
már a közbeszerzési gyakorlat körében felhasznált referenciával ismételten nem
igazolható.
A tanulmányi pontok megléte csak olyan, érvényes igazolással támasztható alá,
amelyet korábban – bejegyzése vagy előző megújítása során - még nem használt
fel a kérelmező.
Változás-bejelentési kötelezettségek
A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet meghatározza azon esetek körét, amelyek bekövetkezte esetén a
szaktanácsadó köteles a bekövetkezett változást bejelenteni a Hatóságnak, és kérni a
bejegyzett adatainak módosítását.
1.A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a nem független szaktanácsadó
foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, ennek tényét be kell jelenteni, és egyben
kérni a névjegyzékből való törlést vagy a bejegyzés módosítását. A bejegyzés
módosításának feltétele, hogy a szaktanácsadó megküldje az érvényes
felelősségbiztosításról szóló igazolást vagy az új, ajánlatkérőnek minősülő
munkáltatójával fennálló foglalkoztatási jogviszonyát alátámasztó igazolást.
2.A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, ha a független szaktanácsadó
a továbbiakban nem független szaktanácsadóként kíván tevékenykedni, úgy
ennek tényét be kell jelenteni a Hatósághoz, és a kérelemhez csatolni kell a
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti munkáltatói igazolást.
3.A szaktanácsadó köteles a Kbt. 187. §-ának (14) bekezdése szerinti
körülményeiben, valamint a névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett
változást bejelenteni.
4.Ugyancsak bejelentési kötelezettség terheli a szaktanácsadót, ha a
felelősségbiztosítása tekintetében változás áll be, a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának (2)-(4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel.

Ügyfélre irányadó határidők:
- bejegyzés időtartama: két év
- változás bejelentése: haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított harminc napon belül
- megújítás iránti kérelem legkorábban a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül nyújtható be

Hatóságra vonatkozó határidők:
-kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt az okiratok megfelelőségéről
-hiányosan benyújtott okiratok pótlására a Hatóság egy alkalommal,
nyolcnapos határidőt biztosít a kérelmező számára.

A névjegyzékbe vétel iránti kérelem kizárólag ügyfélkapun keresztül, a Hatóság
által rendszeresített és a honlapjáról letölthető űrlap és
a szükséges mellékletek benyújtásával terjeszthető elő.
 A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél,
- közbeszerzési gyakorlat meglétéről szóló, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint kiállított igazolás,
(az igazolás tartalmával kapcsolatos bővebb információk az 1.4. pontban),
- a felelősségbiztosítás meglétéről szóló, az érintett biztosító által kiállított olyan
kötvény/igazolás, amely alátámasztja a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletben előírt feltételek kérelem
benyújtásakor való fennálltát - amennyiben a kérelmező független
szaktanácsadóként kíván tevékenykedni,
- 60.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjnak a Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett, 10032000-01720361-00000000 számú számlájára történt megfizetéséről
szóló igazolás,
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem álltáról,
- igazolás a 2018. december 31-ig kiállított és korábban még fel nem használt
továbbképzési tanulmányi pontokról.
Amennyiben a kérelmező kizárólag az ajánlatkérőnek minősülő munkáltatója
számára kíván szaktanácsadói tevékenységet végezni, csatolni kell a munkáltatói
igazolást. Ebben az esetben a kérelmezőnek nem szükséges a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti
felelősségbiztosítással rendelkezni.
A büntetlen előéletre vonatkozóan nem szükséges erkölcsi bizonyítványt csatolni,
az e tekintetben megkövetelt feltétel fennálltát a Hatóság a Bűnügyi Nyilvántartó
Hatóság közreműködésével adatigénylés útján ellenőrzi.

bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 60.000.- Ft
megújításért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 40.000.- Ft

Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

illetékes közigazgatási bíróság
A kérelmező a Hatóság határozatát közigazgatási perben megtámadhatja a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye. A perre a Fővárosi Törvényszék
kizárólagosan illetékes. A
keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani úgy, hogy a Fővárosi Törvényszékhez
kell címezni.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/2018-257-20-22
18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével https://njt.hu/jogszabaly/2018-18-20-6N
összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési
szakmai képzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2017-217-20-22

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG