ZALAEGERSZEG - ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kérelemre vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Kulcsszavak: Adó # értékbizonyítvány

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kérelemre (ügyfél, ügyfél törvényes képviselője, ügyfél meghatalmazottja által) vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítványt állít ki az abban megjelölt ingatlan(ok) forgalmi értékéről. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően bírósági végrehajtási, hagyatéki, gyámhatósági, természetes személyek adósságrendezési eljárásához, továbbá lakáscélú állami támogatás, illetve szociális ellátás igényléséhez kapcsolódóan kerül sor.

Az ügyfélnek be kell nyújtania az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, amennyiben az eljárás illetékköteles, az illetéket meg kell fizetnie.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ügyfél kérelmére indult eljárásban, általános esetben elegendő a kérelem benyújtása, amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait – helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap.

Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás benyújtása is szükséges.

Papír alapon benyújtható űrlap

Magánszemélyek – a lenti elektronikus űrlap mellett – használhatják a hivatal honlapjáról letölthető Adó-és értékbizonyítvány kiállítási kérelem elnevezésű nyomtatványt is. A nyomtatvány benyújtása történhet elektronikus úton (ePapír), illetve – az arra jogosult által – papír alapon. A „Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához" űrlap megtalálható az adóhatóság honlapján 

Elektronikus űrlap

Az adó- és értékbizonyítvány kiállításához Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-AEB” elnevezésű iForm nyomtatvány szolgál, amelyet – az elektronikus ügyintézésre kötelezett - az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújthat be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadását nem terheli illetékfizetési kötelezettség. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor, ingatlanonként 4.000 forint illetéket kell fizetni, melyet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Eljárási Illetékbeszedési számla 11749008-15432704-03470000 javára kell teljesíteni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Hagyatéki eljárásban kiadott adó- és értékbizonyítványt az önkormányzati adóhatóság határozati formában közli az öröklésben érdekelt személyekkel.

Az öröklésben érdekelt személy az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékmentes.

Hagyatéki eljárásban kiadott adó- és értékbizonyítványt – annak véglegessé válását követően – a hagyatéki leltár részeként az önkormányzat hagyatéki ügyintézője továbbítja az ügyben kijelölt közjegyző felé a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

Zalaegerszeg Település