Bejelentés közszférában való foglalkoztatás kezdetéről, illetve megszűnéséről

Az öregségi nyugdíjbankorhatár előtti ellátásbanszolgálati járandóságbantáncművészeti életjáradékban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy köteles bejelenteni, ha a közszférában jogviszonyt létesített. Bejelentési kötelezettsége áll fenn akkor is, ha a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervéhez ellátás iránti igény előterjesztésekor közszférában foglalkoztatott, vagy az ellátás iránti igény elbírálása alatt ilyen típusú jogviszonyt létesít.

A jogviszony megszűnését követően bejelentés alapján indul újra az ellátás folyósítása.

Kulcsszavak: szüneteltetés, közszféra, közszféra jogviszony, NYF_JOGVSZUN_01

A közszférában foglalkoztatott és öregségi nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy, illetve az ilyen típusú ellátás valamelyikét igénylő személy.

Ki kell tölteni a bejelentés űrlapot, vagy nyomtatványt.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K39) itt érhető el.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátásban részesülő az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól már ellátásban részesülő személy esetén a közszférában fennálló jogviszony létesítését követő 15. nap.

Ha az ellátás igénylése a közszférában létesített jogviszony fennállása alatt történik, vagy a megállapítást megelőzően létesít ilyen jogviszonyt az igénylő, úgy a nyugdíjbiztosítási szerv részére haladéktalanul be kell jelentenie a jogviszony létesítését.

A hivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap.

Bejelentés öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesülő személy közszférában való foglalkoztatásáról elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Jogviszony megszűnés esetén a bejelentéshez csatolni kell a jogviszony megszűnését igazoló dokumentumot.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A bejelentést az öregségi nyugellátásbankorhatár előtti ellátásbanszolgálati járandóságbantáncművészeti életjáradékban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személynek kell megtennie, ha a közszférában jogviszonyt létesítvagy ha ilyen jogviszony megszüntetése nélkül történt az ellátás megállapítása.

Be kell jelenteni, ha az érintett személy:

Amennyiben az ellátás megállapítása a fent felsorolt jogviszonyok fennállása alatt történik, akkor az ellátást a megállapításának kezdő időpontjától kell szüneteltetni. Ha a jogviszonyt már ellátásban részesülő személy létesíti, akkor a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig kerül sor a folyósítás szüneteltetésére.

Az ellátás folyósítása a közszférában ellátott jogviszony megszűnését követően kérhető újra, a jogviszony megszűnésének igazolásával.

A szüneteltetés időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak, illetve ellátásban részesülőnek minősül.

A bejelentés előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be a bejelentést.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

NYUFIG_ESZF