Celldömölk - E-papír szolgáltatás alkalmazása Hagyatéki ügyekben

Az eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával - biztosítsa

Kulcsszavak: hagyaték, e-papír

A hagyatéki ügyintéző megküldi a kitöltendő nyilatkozatot vagy az értesítést hagyatéki leltár felvételének időpontjáról a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó részére.

Miután a hozzátartozó a kitöltött nyilatkozatot visszaküldte vagy az értesítésben megjelölt időpontra a megjelent, az eljáró ügyintéző elkészíti a hagyatéki leltárt.

Az  e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás, mely kizárólag azon hagyatéki ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzati adóhatóságunk nem biztosít az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának általános szabályait, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése értelmében, ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadvány benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot rendszeresít, akkor a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatom, hogy Celldömölk Város Önkormányzata az ASP rendszer keretein belül az E-önkormányzat Portálon biztosított (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) iFORM típusú alábbi űrlapokat rendszeresítette, melyek vonatkozásában joghatást kiváltó beadvány nem indítható e-Papíron:

- Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

- Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

- Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Celldömölk Település